118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

všetky novinky

#

pridané:
23.6.2022

Zaokrúhľovanie mincí od 1.7.2022

K 1. júlu tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Ministerstvo financií SR pre Vás pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe.

viac

#

pridané:
23.6.2022

Odložené daňové priznania za rok 2021

Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť splniť 168.873 daňovníkov, ktorým zostáva už len niečo vyše týždňa času. Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania...

viac

#

pridané:
22.6.2022

Pojem úpadok po novele ZKR

Dňa 17.07.2022 nadobudne účinnosť novela ZKR. V nasledujúcom článku sa autori venujú problematike úpadku po nadobudnutí účinnosti tejto novely.

viac

#

pridané:
22.6.2022

Rozhodnutie SOI - reklamácia vyúčtovania

Porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od jej uplatnenia; Zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie

viac


#

pridané:
22.6.2022

COVID-19 je stále medzi nami

Dovolenky sa rozbehli, ľudia mieria do rôznych častí sveta a po dvoch rokoch pandemických obmedzení nastalo uvoľnenie. Naďalej je však na mieste byť opatrný, nakoľko Covid-19 je stále prítomný, o čom svedčia aj štatistické čísla z európskych krajín.

viac

#

pridané:
22.6.2022

Finančná správa upozorňuje

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email, v ktorom ich informujú „o nedostatkoch v daňovom priznaní“.

viac

#

pridané:
21.6.2022

ÚS o registrovom súde

V tomto uznesení ide o to, že registrový súd nie je oprávnený posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

viac

#

pridané:
16.6.2022

Nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti.

viac


#

pridané:
16.6.2022

Najvyššie družstevné vyznamenanie – Plaketa Samuela Jurkoviča

Dňa 16. 06. 2022 Družstevná únia SR odovzdávala najvyššie družstevné vyznamenanie jednotlivcom.

viac

#

pridané:
15.6.2022

Skončenie výkonu funkcie predsedu Predstavenstva BD Svidník

V týchto dňoch končí vo funkcii predsedu Predstavenstva Bytového družstva Svidník Ing. Ján Semanco.

viac

#

pridané:
15.6.2022

Novela Katastrálneho zákona 2022

Znenie novely Katastrálneho zákona vrátane dôvodových správ a konsolidovaného znenia, ktoré môžete pripomienkovať do 27.6.2022 a zaslať na adresu szbd@szbd.sk.

viac

#

pridané:
14.6.2022

Odborná konferencia SZBD 2022

Oznamujeme Vám, že v dňoch 10. a 11. 11. 2022 sa bude konať „Odborná konferencia ČD SZBD 2022“ v Grandhoteli Permon Podbanské. Veríme, že si tento termín poznamenáte a našej konferencie sa zúčastníte.

viac


#

pridané:
14.6.2022

Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok

S účinnosťou od 1. júla sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie.

viac

#

pridané:
14.6.2022

Evidencia tržieb cez aplikáciu VRP 2

Už od 1. júla tohto roka budú môcť podnikatelia na evidenciu tržieb využívať novú aplikáciu VRP 2. Dostupná bude od tohto dátumu v Google Play a okrem iného ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien.

viac

#

pridané:
13.6.2022

55 rokov od vzniku OSBD Prievidza

Okresné správcovské /predtým stavebné / bytové družstvo v Prievidzi oslávilo výročie.

viac

#

pridané:
10.6.2022

Stavebné odpady sa už smú recyklovať

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe...

viac


#

pridané:
10.6.2022

Odpočet daňovej straty

Viac ako 85 % z 250 preverovaných daňových subjektov si nesprávne uplatnilo odpočet daňovej straty za rok 2020. Finančná správa dala daňovníkom možnosť tieto chyby odstrániť a podať dodatočné daňové priznanie...

viac

#

pridané:
9.6.2022

URSO - Oznam o sťahovaní a novom sídle úradu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa v druhej polovici júna 2022 začína postupne sťahovať do nových priestorov.

viac

#

pridané:
8.6.2022

Novela Exekučného poriadku

Exekučný príkaz na vypratanie bytu alebo nebytového priestoru sa bude doručovať aj správcovi bytového domu. K tomu pozrite stranu 9 tohto materiálu, § 181 odsek 3.

viac

#

pridané:
8.6.2022

Dôchodcovia môžu poberať dôchodok a nemocenské súčasne

Dôchodcovia môžu od 1. júna 2022 pri práceneschopnosti súčasne dostávať svoj dôchodok aj dávku nemocenské, resp. náhradu mzdy od zamestnávateľa. Súbežné poberanie oboch dávok im umožnila nedávno schválená novela zákona o sociálnom poistení.

viac


#

pridané:
8.6.2022

Výška škody za neoprávnený odber plynu

Určenie výšky škody za neoprávnený odber plynu nemôže vychádzať len z fiktívneho výpočtu podľa vzorca.

viac

#

pridané:
8.6.2022

Oprávnenie fondu rozvoja bývania žiadať nároky z nesplatenia úveru

Štátny fond rozvoja bývania je osobitný subjekt zriadený zákonom na realizáciu podpory štátu v oblasti bytovej politiky zákonom upravenými nástrojmi, pri ktorej nemá postavenie dodávateľa...

viac

#

pridané:
7.6.2022

Rozhodnutie KS SOI Prešov - písomné hlasovanie

Správca neoznámil vlastníkom bytov termín, miesto a otázky písomného hlasovania najneskôr sedem dní vopred, pričom zmluva o výkone správy neurčovala iný spôsob doručenia.

viac

#

pridané:
1.6.2022

Prijímanie písomností ohľadom dražby nehnuteľnosti v BSM nie je bežnou vecou

Doručovanie písomností týkajúcich sa dražby nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (žalobcu a žalovanej), jednému z manželov nestačí.

viac


#

pridané:
31.5.2022

ePN: Ako uznať DPN elektronicky?

Potvrdzovanie elektronickej PN (ePN) pre Sociálnu poisťovňu.

viac

#

pridané:
31.5.2022

Zdravé pracoviská a aktuálne zmeny v BOZP

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce Vás pozýva na na odborný seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – ZDRAVÉ PRACOVISKÁ A AKTUÁLNE ZMENY V BOZP.

viac

#

pridané:
30.5.2022

Obnova bytových domov 2022

Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce usporiadalo dňa 26. mája 2022 6. ročník odborného seminára s názvom „Obnova bytových domov 2022“.

viac

#

pridané:
30.5.2022

Zlepšenie vymáhateľnosti práva novelou Exekučného poriadku

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti...

viac


#

pridané:
30.5.2022

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH na OpenData portáli

Finančná správa oznamuje, že na Opendata portáli bol do API rozhrania pridaný Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH (Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

viac

#

pridané:
30.5.2022

Sociálna poisťovňa sprístupní elektronickú PN

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne...

viac

#

pridané:
30.5.2022

Vysoké ceny energií

ÚRSO v poslednom čase zaznamenal množstvo otázok od odberateľov z celého Slovenska ohľadom vysokých cien energií. V tejto súvislosti pripravil nasledujúce odpovede.

viac

#

pridané:
26.5.2022

Voľby do orgánov SZBD 2022

Dňa 19. 05. 2022 najvyšší orgán nášho združenia Zhromaždenie delegátov SZBD v súlade so Stanovami vykonal voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie.

viac


#

pridané:
24.5.2022

Mamičky majú o jednu byrokratickú starosť menej

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia SP predkladať doklad o skončení tehotenstva.

viac

#

pridané:
24.5.2022

Posledná rozlúčka s Ing. Pavlom Balážom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dlhoročný zamestnanec Bytového družstva so sídlom v Trnave, bývalý vedúci technického úseku Ing. Pavol Baláž, nás navždy opustil. Posledná rozlúčka bude 26.5.2022 o 15.00 na cintoríne T. Vansovej v Trnave.

viac

#

pridané:
23.5.2022

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov

Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení.

viac

#

pridané:
12.5.2022

Rozhodnutie SOI ZA - viacero porušení zákona č. 182-1993 Z. z.

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie - viacero porušení zákona č. 182-1993 Z. z.

viac


#

pridané:
11.5.2022

Rozhodnutie SOI KE - rozúčtovanie nákladov na výťah

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie - rozúčtovanie nákladov na výťah.

viac

#

pridané:
11.5.2022

Novela zákona o Policajnom zbore

Poslanci v utorok 10. mája 2022 schválili novelu zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore, ktorou sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov...

viac

#

pridané:
10.5.2022

Rozhodnutie SOI - rozpor s vyhláškou MŽP č. 397/2003 Z. z.

Porušenie povinnosti zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.

viac

#

pridané:
9.5.2022

ÚRSO v ťažkých časoch apeluje na účastníkov trhu

ÚRSO odmieta jednostranné zmeny zmluvných podmienok zo strany dodávateľov a zároveň odporúča neregulovaným odberateľom zvážiť možnosti úprav zmluvných podmienok v prípade oslovenia zo strany dodávateľa.

viac


#

pridané:
9.5.2022

Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosti proti opatreniam počas pandémie

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil dňa 05. mája 2020 dve rozhodnutia, ktorými odmietol spolu 20 sťažností podaných voči Slovenskej republike.

viac

#

pridané:
6.5.2022

Nový systém elektronickej fakturácie E-faktúra

Ministerstvo financií SR predstavilo technické riešenie nového Informačného systému elektronickej fakturácie E-faktúra. Ide o systém zaručenej elektronickej fakturácie a zasielania údajov z faktúr finančnej správe.

viac

#

pridané:
5.5.2022

Výmaz duplicitných účtov

Na portáli finančnej správy existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov.

viac

#

pridané:
4.5.2022

Sociálna poisťovňa predstavila nový Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb a komunikácie poistenca s inštitúciou.

viac


#

pridané:
3.5.2022

Pokuta správcovi BD

Pokuta správcovi BD uložená ÚI SOI - druhoinštančné rozhodnutie.

viac

#

pridané:
3.5.2022

Od 1. mája je účinný nový zákon o centrálnom registri účtov

Od 1. mája 2022 nadobúda účinnosť nový zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov...

viac

#

pridané:
3.5.2022

Súdna mapa

Na Slovensku vzniknú samostatné správne súdy so sídlami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Správna agenda je osobitná agenda a spor medzi občanom a štátom je iný ako spor medzi občanmi...

viac

#

pridané:
3.5.2022

Rozsudok NSS SR - Čo sa môže uhrádzať z FPÚO

Právna veta: V súlade s extenzívnym výkladom § 10 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a prihliadnutím na súkromnoprávny charakter vzťahu medzi vlastníkmi a správcom, ako aj na zásadu zmluvnej voľnosti vo vzťahu k obsahu zmluvy o výkone správy...

viac


#

pridané:
28.4.2022

Za zamestnanca s dôchodkom sa platí poistné na kurzarbeit

Sociálna poisťovňa pripomína, že povinnosť odvádzať poistné na financovanie podpory sa týka všetkých zamestnancov s uzatvorenou pracovnou zmluvou, čiže aj tých, ktorí dostávajú dôchodok.

viac

#

pridané:
28.4.2022

Reforma súdnej mapy schválená

Parlament ústavnou väčšinou schválil kľúčovú reformu súdnej mapy.

viac

#

pridané:
27.4.2022

Subjekty s regulovanou cenou

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú čas už len do konca apríla rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou...

viac

#

pridané:
26.4.2022

Novela sociálneho poistenia

Od 20.04.2022 platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša dôležité zmeny týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorá bola predĺžená na 6 mesiacov, zavádza elektronickú PNku, upravila úhradu a vyplácanie niektorých dávok...

viac


#

pridané:
26.4.2022

URSO - rady k regulovanej cene dodávky elektriny alebo plynu

ÚRSO vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov – praktické rady ako sa bytové kotolne a domovy sociálnych služieb dostanú k regulovanej cene dodávky elektriny alebo plynu od 01.01.2023.

viac

#

pridané:
21.4.2022

Informácia o nových vyhláškach

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

viac

#

pridané:
21.4.2022

Vyhláška ÚVZ SR - izolácia a karanténa od 21.4.2022

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
21.4.2022

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 21.4.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac


#

pridané:
20.4.2022

Pri karanténnej PN tlačivo pre zamestnávateľa až pri ukončení PN

Lekár pri karanténnej práceneschopnosti vydáva poistencovi tlačivo pre zamestnávateľa až pri ukončení PN.

viac

#

pridané:
20.4.2022

Spoločné stanovisko MF SR a MV SR k problematike zrušenia spoločenstva s likvidáciou

Spoločné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k problematike zrušenia spoločenstva s likvidáciou.

viac

#

pridané:
13.4.2022

Veľká noc

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

viac

#

pridané:
13.4.2022

Rozhodnutie SOI o uložení pokuty

Účastník konania vo vyúčtovaní za rok 2020 neuviedol všetky položky, ktoré spotrebiteľ zaplatil prostredníctvom preddavkov za služby a plnenia vo vyúčtovaní. Išlo o položky - poistenie bytového domu, požiarna ochrana, príspevok na správu...

viac


#

pridané:
13.4.2022

ÚRSO upozorňuje na blížiaci sa dôležitý dátum

V kontexte novej legislatívnej úpravy, ktorú schválila NR SR, úrad upozorňuje odberateľov elektriny a plynu a širokú verejnosť v SR na dôležitý termín - 30.04.2022.

viac

#

pridané:
7.4.2022

Domové kotolne sa môžu rozhodnúť, či chcú byť na budúci rok regulovanými subjektmi

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú do konca apríla čas rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 MWh/ročne...

viac

#

pridané:
6.4.2022

Tlačová správa k novele zákona o metrológii

Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

viac

#

pridané:
5.4.2022

Zrušenie posielania dokumentov týkajúcich sa vybavenia podaní a žiadostí do OR SR emailom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 5.4.2022 sa ruší posielanie dokumentov týkajúcich sa vybavenia podaní a žiadostí do obchodného registra (výpisy, listiny zo zbierky listín, potvrdenia o zápise) emailom.

viac


#

pridané:
5.4.2022

Informácia k zrušeniu hraničnej vyhlášky a k novej vyhláške k prekrytiu horných dýchacích ciest

Zrušenie vyhlášky k režimu na hraniciach; Zmena vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest, účinná od 6. apríla 2022

viac

#

pridané:
5.4.2022

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 6.4.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
4.4.2022

ÚRSO otvára verejnú diskusiu o krízových opatreniach na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom

Úrad otvára verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na trhu s elektrinou a plynom so zameraním na neregulovaný segment dodávky elektriny a plynu. Podkladom pre verejnú diskusiu je dokument ako opis prvý návrh niekoľkých možných riešení.

viac

#

pridané:
1.4.2022

Metodický list č. 2/2022 o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 85/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

viac


#

pridané:
1.4.2022

Odporúčania hlavného hygienika SR

Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
1.4.2022

ÚRSO pripravil online formuláre na podávanie podnetov

V súlade s ambíciou ÚRSO byť čo najbližšie k odberateľom a v snahe byť im nápomocný, pripravil úrad online formuláre na podávanie podnetov a návrhov na alternatívne riešenie sporov, ktoré zjednodušia postup odberateľov pri riešení ich problémov.

viac

#

pridané:
1.4.2022

Regulačná rada prijala Regulačnú politiku pre 6. regulačné obdobie

Regulačná rada v súlade § 8 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prijala dňa 29. 03. 2022 novú regulačnú politiku pre 6. regulačné obdobie. Nové regulačné obdobie sa začne 01. 01. 2023 a jeho dĺžka bude 5 rokov.

viac

#

pridané:
25.3.2022

Pozor na zmeny s odvodovou úľavou

Zamestnávatelia, pozor na zmeny pri zamestnancoch s tzv. odvodovou úľavou – výnimka sa už skončila.

viac


#

pridané:
24.3.2022

Sociálna poisťovňa - s grid kartou len do konca marca

Sociálna poisťovňa opäť pripomína klientom, že platnosť Grid kariet sa končí a po 31. marci 2022 bude možné prihlásiť sa do e-Služieb už len po novom – pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie, alebo tiež s elektronickým občianskym preukazom (eID).

viac

#

pridané:
18.3.2022

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

Finančná správa v týchto dňoch doručí daňovým subjektom prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo rozpošle postupne viac ako 600 tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné.

viac

#

pridané:
18.3.2022

Parlament schválil návrh zákona o centrálnom registri účtov

Povinnosť vybudovať centrálny register účtov nám vyplýva z európskych smerníc upravujúcich predchádzanie využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a a pre tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií.

viac

#

pridané:
17.3.2022

Novela zákonov 250 a 251/2012 Z. z. a 309/2009 Z. z.

Novela zákonov 250 a 251/2012 Z. z. a 309/2009 Z. z., ktorá bude predložená do NR SR a bola včera schválená uznesením vlády. Zraniteľným odberateľom sa majú stať aj domové kotolne.

viac


#

pridané:
16.3.2022

Podpora prehliadača Internet Explorer 11 na portáli e-Služieb sa končí

V súvislosti s oficiálnym ukončením podpory prehliadača Internet Explorer 11 Sociálna poisťovňa oznamuje, že rovnako ukončuje podporu tohto prehliadača na portáli e-Služieb.

viac

#

pridané:
14.3.2022

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 14.3.2022

Vyhláškou ÚVZ SR č. 29/2022 V. v. sa s účinnosťou od 14. marca 2022 zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce.

viac

#

pridané:
11.3.2022

Informácia k novým vyhláškam

Doplňujúce informácie k novým vyhláškam ÚVZ SR (prekrytie dýchacích ciest, hromadné podujatia) účinným od 14.3.2022.

viac

#

pridané:
10.3.2022

Návrh zákona - e-faktúra

Návrh zákona o faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra. Návrh bude v krátkej dobe predložený do predbežného pripomienkového konania s tým, že účinnosť tohto zákona sa predpokladá koncom roka 2023.

viac


#

pridané:
10.3.2022

Vyhláška ÚVZ SR - karanténne povinnosti, účinná od 14.3.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

viac

#

pridané:
9.3.2022

Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR informujú o odporúčaniach týkajúcich sa zabráneniu možného šírenia nákazy COVID-19 pre ubytovacie zariadenia, ktoré sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny.

viac

#

pridané:
8.3.2022

Všetko najlepšie všetkým ženám!

Prajeme ženám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

viac

#

pridané:
7.3.2022

Upozornenie - daňová strata

Finančná správa bude kontaktovať daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov, či odpočet daňovej straty. Daňovníci majú možnosť tieto chyby ešte napraviť a v lehote do konca marca podať dodatočné daňové priznania za r. 2022

viac


#

pridané:
7.3.2022

Dva roky od prvého potvrdeného prípadu COVID-19

Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 sme na Slovensku zaznamenali pred dvoma rokmi, šiesteho marca 2020. Prvopočiatky pandémie tohto ochorenia však siahajú až do roku 2019, keď sa prvé prípady objavili na území Číny.

viac

#

pridané:
4.3.2022

Novela zákona o metrológii

Dňa 2. marca 2022 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

viac

#

pridané:
3.3.2022

Grid karty budú končiť 31. marca 2022

Sociálna poisťovňa pripomína klientom, ktorí do e-Služieb ešte stále vstupujú pomocou Grid karty, aby si aktivovali nový prístup. Aktivácia je jednoduchá a klient získa bezpečný, ale aj rýchly a komfortný prístup do e-Služieb...

viac

#

pridané:
3.3.2022

Žiadosti o preplatenie nákladov na testovanie je možné podávať do konca marca

Rezort hospodárstva vyzýva firmy, ktoré doteraz nepodali žiadosť o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov, aby tak urobili najneskôr do konca mesiaca, teda do 31. marca. Na žiadosti podané po tomto termíne sa nebude prihliadať...

viac


#

pridané:
28.2.2022

Pravidlá súvisiace s výkonom práce účinné od 26.2. 2022

ÚVZ SR vyhláškou č. 24/2022 V. v. s účinnosťou od 26. februára 2022 zmenil pravidlá pre usporadúvanie hromadných podujatí. Vyhláškou boli zároveň zrušené režimy OP, OTP a OP+, ktoré sa pri hromadných podujatiach uplatňovali v období do 25. februára.

viac

#

pridané:
28.2.2022

Aktuálne predpisy pre COVID-19

OPATRENIA PROTI SARS-CoV-2 a súpis aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR z dôvodu COVID-19.

viac

#

pridané:
28.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 28.2.2022

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
28.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - izolácia a karanténa od 26.2.2022

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb.

viac


#

pridané:
25.2.2022

Doplňujúce informácie k novým vyhláškam

ÚVZ SR zverejnil podrobnejšie informácie k vyhláškam týkajúcich sa obmedzení prevádzok a hromadných podujatí účinných od 26.2.2022.

viac

#

pridané:
25.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 26.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
25.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 26.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
24.2.2022

Zmena URL adresy pre Obchodný vestník

Dňa 1. 3. 2022 dôjde k plánovanej zmene URL adresy, na ktorej je vypublikovaný portál Obchodného vestníka.

viac


#

pridané:
24.2.2022

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú...

viac

#

pridané:
24.2.2022

Krátenie dovolenky z dôvodu na strane zamestnávateľa

Stanovisko ministerstva, z ktorého vyplýva, že prekážky na strane zamestnávateľa a z toho dôvodu neodpracované dni na strane zamestnanca, nie sú dôvodom na krátenie dovolenky.

viac

#

pridané:
23.2.2022

Prvostupňové rozhodnutie SOI

Prvostupňové rozhodnutie SOI o udelení pokuty za tieto porušenia zákona č. 182/1993 Z. z.; - Nevypracovaný a nepredložený plán opráv, - Neumožnenie nahliadnuť vlastníkovi do zápisníc zo schôdzí.

viac

#

pridané:
23.2.2022

Rozhodnutie SOI - úhrady do fondu

Správca neviedol úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv na účte vlastníkov ale na úcte, ktorého bol vlastníkom.

viac


#

pridané:
23.2.2022

Rozhodnutie SOI - nevyhotovenie zápisnice

Uloženie pokuty za nevyhotovenie zápisnice z písomného hlasovania, výsledok písomného hlasovania zverejnený nie do siedmich dní od skončenia písomného hlasovania, výsledok písomného hlasovanie nesprávne vyhodnotený správcom.

viac

#

pridané:
21.2.2022

Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu za dieťa

Informácia k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z...

viac

#

pridané:
18.2.2022

Pohľad správcu na rast cien plynu

Stanovisko Ing. Miloša Paculíka z OSBD Dolný Kubín k riešeniu vysokých cien energií pre centrálne zdroje tepla.

viac

#

pridané:
16.2.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR, od 16.2.2022

Novelizácia vyhlášok je primárne reakciou na aktuálne dianie súvisiace s Ukrajinou. Zmeny vo vyhláškach boli prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

viac


#

pridané:
16.2.2022

Dôchodcovia: Potvrdenie o vyplatených dôchodkoch

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už poskytuje seniorom potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach. Najmä pracujúci dôchodcovia ich potrebujú k daňovému priznaniu za predchádzajúci kalendárny rok.

viac

#

pridané:
15.2.2022

Riešenie vysokých cien energií pre domové kotolne

MH SR spoločne so Slovenským plynárenským priemyslom našlo riešenie pre domové kotolne, ktoré vyrábajú teplo z plynu pre bytové domy.

viac

#

pridané:
14.2.2022

Aktuálny stav v účinnosti opatrení týkajúcich sa COVID-19

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 10. februára 2022 prerokovala a s účinnosťou od 15. februára 2022 schválila "Návrh aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)" (schválené uznesenie vlády SR č. 95/2022).

viac

#

pridané:
14.2.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (aktualizované opatrenia)

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (aktualizované opatrenia pre prevádzky, novela vyhlášky k hromadným podujatiam). Vyhlášky sú zverejnené vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 15.2.2022.

viac


#

pridané:
14.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 15.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
14.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 15.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

viac

#

pridané:
10.2.2022

ÚRSO: Nejasnosti pri zálohových faktúrach

Úrad odporúča odberateľom skontrolovať si zálohové faktúry a posúdiť či zmena záloh zo strany dodávateľa naozaj odráža zmenu celkovej regulovanej ceny, a nie iba niektorej jej časti.

viac

#

pridané:
10.2.2022

Lepšie funkcionality pre užívateľov PFS

Finančná správa prichádza na svojom portáli s viacerými novinkami, ktoré klientom prinesú vyšší komfort. Po novom sa zjednodušilo vyhľadávanie v zozname bankových účtov. Informácie o registrovanom platiteľovi DPH sú zverejnené kompletne.

viac


#

pridané:
10.2.2022

Omikron, karanténa a pandemická OČR pre rodičov

Šíriaca sa vlna koronavírusu omikron zvyšuje počty detí v karanténe alebo izolácii. Rodičia a ostatní poistenci majú po splnení zákonných podmienok naďalej nárok na pandemické ošetrovné (OČR). Pravidlá nároku na dávku ani postup žiadosti sa nemenia.

viac

#

pridané:
9.2.2022

Bezpečný internet - zásady

Ako sa zabezpečiť, aby ste sa nestali obeťou internetových podvodov?

viac

#

pridané:
8.2.2022

Zistenia SOI: Správa o činnosti správcu v bytovom dome má obsahovať

Inšpektori SOI pri kontrole zistili, že účastník konania preukázal len vypracovanie dokumentu o stave hospodárenia, avšak nepreukázal, že vlastníkom bytov a NP predložil v stanovenej lehote správu o svojej činnosti týkajúcu sa bytového domu.

viac

#

pridané:
8.2.2022

Vstup zamestnancov na pracoviská od 5. februára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 16/2022 V. v. zrušil dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa, ktoré bolo ustanovené vyhláškou č. 4/2022 V. v.

viac


#

pridané:
7.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - zrušenie vyhlášky

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
4.2.2022

Zamestnávatelia...

Zamestnávatelia: Oznámte Sociálnej poisťovni typ právneho vzťahu zamestnancov do 25. februára 2022.

viac

#

pridané:
4.2.2022

Riešenie bezpečnostných incidentov - webinár

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný na riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie, aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať...

viac

#

pridané:
4.2.2022

Pri PN izoláciu ukončuje lekár

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je izolácia po pozitívnom výsledku testu na COVID-19 stanovená na 5 dní. To však platí iba v prípade, ak pacient nemá výraznejšie prejavy ochorenia a počas piatich dní sa aj uzdraví...

viac


#

pridané:
4.2.2022

6 zásad pri COVID-19

MZ SR - Príručka pre pacienta a jeho blízkych.

viac

#

pridané:
3.2.2022

Podpredseda vlády k cenám energií a požiadavkám SZBD

SZBD je v kontakte s inštitúciami zodpovednými za reguláciu cien v energetike a za tým účelom komunikuje s podpredsedom vlády SR a ÚRSO. V prílohe Vám prikladáme ostatnú komunikáciu medzi SZBD a podpredsedom vlády.

viac

#

pridané:
2.2.2022

Zmena v statuse očkovanej osoby

Vyhláškami ÚVZ SR č. 11/2022 a 15/2022 V. v. sa a účinnosťou od 1. februára 2022 mení status očkovaných osôb na účely vstupu zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a na účely obmedzenia hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
2.2.2022

Sociálna poisťovňa - odklad poistného

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za január 2022. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. marca 2025.

viac


#

pridané:
2.2.2022

MF SR - zvýhodnené úvery pre podnikateľov

Ministerstvo financií SR predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Pri splnení podmienok sú úvery dokonca s úrokom 0%. Pomoc pre malé a stredné podniky poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB).

viac

#

pridané:
2.2.2022

Domáca izolácia a karanténa

Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste.

viac

#

pridané:
2.2.2022

Emailové odklady daňových priznaní v tomto roku neplatia

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje.

viac

#

pridané:
1.2.2022

Informácia k aktualizácii vyhlášok ÚVZ SR

Vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sa horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke...

viac


#

pridané:
1.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - vstup zamestnancov na pracovisko od 1.2.2022

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
1.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 1.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
1.2.2022

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 1.2.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

viac

#

pridané:
31.1.2022

Zákon o ochrane spotrebiteľa

V uzneseniach NS SR sa uvádza, že zmluva o výkone správy je zmluvou spotrebiteľskou, čiže na túto sa bude vzťahovať predmetný zákon, ktorý je veľmi rozsiahly a obšírny a zasahuje do viacerých oblastí občianskeho práva.

viac


#

pridané:
31.1.2022

ÚRSO upozorňuje

ÚRSO upozorňuje, že viaceré medializované extrémne vysoké nárasty cien tepla sa týkajú najmä nárastu cien tepla v bytových domoch s vlastnou kotolňou, tie však nepodliehajú regulácii zo strany ÚRSO.

viac

#

pridané:
28.1.2022

Omikron, karanténa a PN

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a ošetrujúci lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, informujú o svojej práceneschopnosti v prvom rade svojho zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
28.1.2022

Ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

viac

#

pridané:
26.1.2022

Technické problémy pri podaní priznania k DPH

Finančná správa eviduje technické problémy, ktoré môžu spôsobiť krátkodobé výpadky na portáli finančnej správy.

viac


#

pridané:
26.1.2022

Info pre zamestnávateľov - Spustenie nového portálu VPM

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára 2022 nový portál služby zamestnanosti na nahlasovanie voľných pracovných miest - www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

viac

#

pridané:
25.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR 7/2022 - karanténa osôb s COVID-19

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
24.1.2022

Metodický list č. 1/2022 k vyhláškam ÚVZ SR 3 až 6/2022 zo dňa 17. januára 2022

Účelom tohto usmernenia je oboznámiť naše členské družstvá s novými podmienkami a opatreniami účinnými od 19. 01.2022 v zmysle aktuálne platných vyhlášok pri ich prevádzkovej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19.

viac

#

pridané:
21.1.2022

Vyššie sumy nemocenských dávok

Sociálna poisťovňa vypláca od 1. januára 2022 vyššie maximálne sumy novopriznávaných nemocenských dávok.

viac


#

pridané:
19.1.2022

Otázky a odpovede k výmazu niektorých osôb z OR SR

Sada najčastejších otázok a odpovedí pre spoločnosti (družstvá), ktoré boli v dôsledku nedodržania povinnosti koncom minulého roka vymazané z Obchodného registra SR, a ktoré môžu do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu.

viac

#

pridané:
19.1.2022

Finančná správa a elektronizácia

Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára tohto roka zjednodušila. Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom dokument na Ústredný portál verejnej správy.

viac

#

pridané:
19.1.2022

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov – pravidlá od 19.1.2022

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. sa s účinnosťou od 19. januára 2022 menia pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri...

viac

#

pridané:
19.1.2022

Vstup zamestnancov na pracoviská – pravidlá od 19.1. 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa.

viac


#

pridané:
18.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky, účinná od 19.1.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
18.1.2022

Zoznam platných právnych predpisov ku COVID-u 19

OPATRENIA PROTI SARS-CoV-2 a zoznam aktuálne účinného zákona 355/2007 Z. z., uznesení vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR z dôvodu COVID-19.

viac

#

pridané:
18.1.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR

Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok "v kocke”.

viac

#

pridané:
18.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia, účinná od 19.1.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
18.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR - vstup zamestnancov na pracovisko, účinná od 19.1.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
18.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest, účinná od 19.1.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
17.1.2022

Ukladanie účtovných závierok neziskoviek

Finančná správa (FS) upozorňuje neziskové organizácie, že od 1. januára 2022 im vznikla zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe.

viac

#

pridané:
17.1.2022

Fakturácia úhrad za energie v dodávke poslednej inštancie

ÚRSO eviduje v tomto období významný počet podnetov odberateľov, týkajúci sa fakturovania elektriny či plynu v režime dodávky poslednej inštancie (ďalej aj „DPI“). Podania sa týkajú najmä niekoľkonásobne vyššej sumy za energie v DPI...

viac


#

pridané:
17.1.2022

Aktualizácia formátu doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

Od 20.12.2021 súdy začali na základe podnetu na zosúladenie formátu doložky s eGOV zákonom 305/2013 z MIRRI vydávať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti vo formáte xml (štruktúrovaný formulár registrovaný na ÚPVS).

viac

#

pridané:
12.1.2022

Zverejňovanie oznámenia o dražbe nehnuteľnosti

Nesplnenie povinnosti dražobníka zverejniť najmenej 15 dní vopred oznámenie o dražbe, ak je jej predmetom byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, na úradnej tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli v časti určenej pre obec...

viac

#

pridané:
12.1.2022

Stanovisko ÚVZ SR k nálezu ÚS SR a šíriacim sa dezinformáciám

ÚVZ SR - Posledný deň uplynulého roka zverejnil Ústavný súd SR nález sp. zn. PL. ÚS 4/2021. V týchto dňoch sa spustila masívna dezinformačná kampaň, ktorá tento nález hrubo dezinterpretuje.

viac

#

pridané:
12.1.2022

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 12.1.2022

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 12.1.2022.

viac


#

pridané:
11.1.2022

Vyhláška k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
11.1.2022

Uznesenie vlády k hromadným podujatiam

UZNESENIE VLÁDY SR č. 2 z 10. januára 2022 k návrhu na schválenie odporúčaní opatrení hlavnému hygienikovi v oblasti hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
11.1.2022

Vláda odporučila nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí

Vláda SR na dnešnom rokovaní odporučila nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí. Tie navrhuje rozdeliť do troch kategórií podľa rizikovosti a podľa toho upraviť podmienky vstupu a určiť maximálne limity návštevníkov.

viac

#

pridané:
10.1.2022

MZ SR k protiepidemickým opatreniam

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a odborníkmi mení proces prijímania protiepidemických opatrení. K tomuto kroku sa pristupuje vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu omikron.

viac


#

pridané:
5.1.2022

Žaloba prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome

Lehota podľa ustanovenia § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá z časového hľadiska limituje prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome podať žalobu na súd do 30 dní...

viac

#

pridané:
5.1.2022

Platnosť rozhodnutí vlastníkov bytov - NS SR

Otázku platnosti rozhodnutí prijatých zhromaždením vlastníkov nemôže súd posudzovať v inom konaní než v konaní podľa § 14 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení do 30.9.20141...

viac

#

pridané:
5.1.2022

Nočný zákaz vychádzania sa skončí 10. januára 2022, deti sa vrátia do škôl

Od pondelka 10. januára 2022 už nebude platiť nočný zákaz vychádzania. V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách.

viac

#

pridané:
5.1.2022

Daňový kalendár na rok 2022

Klientom finančnej správy už nemusia ujsť žiadne dôležité termíny. Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2022. Vďaka nemu budú mať daňovníci prehľad o všetkých dôležitých termínoch.

viac


#

pridané:
4.1.2022

Máte tretiu očkovaciu dávku proti COVID-19 za sebou?

VšZP všetkých svojich poistencov vyzýva, aby vakcináciu neodkladali a nepodceňovali ani booster dávku. Aktualizovaný certifikát o očkovaní im v mobilnej aplikácii pribudne v priebehu jedného či dvoch dní.

viac

#

pridané:
4.1.2022

Metodická pomôcka MŽP SR - zneškodňovanie azbestu

Metodická pomôcka MŽP SR k udeľovaniu súhlasu týkajúceho sa zneškodňovania stavebných odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14.

viac

#

pridané:
3.1.2022

ÚRSO znížil TPS a zredukoval náklady na distribúciu a prenos elektriny

ÚRSO výrazne znížil TPS a zredukoval náklady na distribúciu a prenos elektriny, čím v maximálnej miere využil svoje regulačné nástroje, aby zmiernil nárast celkovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti a podnikateľov v roku 2022.

viac

#

pridané:
3.1.2022

Elektronická komunikácia s daniarmi

Od 1. januára 2022 finančná správa (FS) spustila obojsmernú komunikáciu pre oblasť daňovú (OBK-OD). Od tohto dátumu bude s daňovými subjektmi komunikovať kompletne elektronicky. Minulosťou sa tak stanú oznámenia o uložení zásielky na pošte.

viac


#

pridané:
3.1.2022

Formuláre daňových priznaní sú už dostupné

Klientom sú od 1. januára 2022 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Finančná správa zverejnila aj formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B...

viac

#

pridané:
3.1.2022

Finančná správa zverejnila zoznam finančných účtov

Podnikatelia si od 1. januára 2022 budú môcť na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa od tohto dátumu zverejní zoznam bankových účtov...

viac

#

pridané:
3.1.2022

Termíny na získanie pomoci za očkovanie seniorov sa predĺžili

Všetky lehoty na očkovanie, ktoré boli do 31.12.2021, sa tak presúvajú o dva týždne na 15.1.2022. Možnosť registrácie na očkovanie cez stránku korona.gov.sk na splnenie podmienok sa presúva z 31.12.2021 na 15.1.2022.

viac

#

pridané:
3.1.2022

Pravidlá pre testovanie zamestnancov sa predlžujú do konca januára

Na pracoviskách budú môcť byť aj naďalej len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje zatiaľ do 31. januára 2022.

viac


#

pridané:
3.1.2022

Usmernenie k uplatňovaniu práv koncového odberateľa elektriny a plynu v postavení malého podniku

MH SR: V ostatnom období sa na nás obrátilo viacero koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorí deklarujú splnenie zákonných podmienok pre priznanie postavenia malého podniku s právom na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku elektriny a plynu.

viac

#

pridané:
3.1.2022

ÚRSO znižuje ceny za distribúciu plynu

ÚRSO znižuje ceny za distribúciu plynu a tým pre slovenské domácnosti zmierňuje úroveň celkového zvýšenia ceny plynu (pozrite si finálne dopady na domácnosti v modelovom príklade).

viac

#

pridané:
3.1.2022

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Finančná správa už v najbližších dňoch (od 8.1.) rozpošle predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za 2020.

viac

#

pridané:
3.1.2022

ÚRSO: Domácnostiam stúpnu mesačné náklady na teplo

Domácnostiam stúpnu na budúci rok mesačné náklady na teplo priemerne o 4,39 Eur, avšak s výraznými rozdielmi v rámci Slovenska.

viac


#

pridané:
29.12.2021

Zmluva o výkone správy ako spotrebiteľská zmluva

Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa uplatnia aj na zmluvy o výkone správy podľa § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uzavreté medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

viac

#

pridané:
28.12.2021

Poistenci dostávajú od decembra vyšší covidový úrazový príplatok

Poistenci, ktorým bola uznaná choroba z povolania na COVID-19, dostávajú od 1. decembra 2021 zo Sociálnej poisťovne vyšší covidový úrazový príplatok.

viac

#

pridané:
28.12.2021

Kto má nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ za očkovanie?

Finančná pomoc bude poslaná bezodkladne a automaticky po splnení podmienok formou poštovej poukážky poslanej „do vlastných rúk“.

viac

#

pridané:
23.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 23.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
23.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky, účinná od 23.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
23.12.2021

Informácia k novelám vyhlášok (prevádzky, HP, hranice)

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa mení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

viac

#

pridané:
22.12.2021

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Od 1. januára 2022 nastanú v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť prehľad týchto zmien a noviniek.

viac

#

pridané:
22.12.2021

Nová finančná správa

Finančná správa spúšťa od 1. januára 2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu (OBK) za všetky druhy daní. Od budúceho roka bude zasielať daňovým subjektom všetky úradné dokumenty do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

viac


#

pridané:
21.12.2021

Krásne Vianoce!

Prajeme Vám, aby vianočné sviatky boli plné lásky, pohody a pokoja a do nového roka veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

viac

#

pridané:
17.12.2021

SOI - pokuta za výber dodávateľa

Inšpektormi SOI bolo pri kontrole zistené, že účastník konania upieral spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov; neriadil sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.

viac

#

pridané:
17.12.2021

SOI - Pokuta za nezvolanie schôdze vlastníkov

Pokuta pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
17.12.2021

Informácia k vyhláškam k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí

Výzva hlavného hygienika verejnosti.

viac


#

pridané:
17.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia hromadných podujatí od 17.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 17.12.2021.

viac

#

pridané:
17.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 17.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinná od 17.12.2021.

viac

#

pridané:
16.12.2021

Skončila platnosť certifikácie čipovej karty Siemens

Finančná správa oznamuje, že od 15.12. 2021 nebude možné podpísať a podať dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom vydaných certifikačnou autoritou CA Disig QCA3 a nachádzajúcich sa na čipových kartách Siemens QSCD.

viac

#

pridané:
16.12.2021

Nemocenské pri karanténe alebo izolácii

Sociálna poisťovňa vypracovala zoznam otázok a odpovedí v tematike nemocenského pri karanténe/izolácii, s ktorou sa klienti na jej Informačno-poradenské centrum obracajú najčastejšie.

viac


#

pridané:
16.12.2021

Základné informácie k finančnej pomoci seniorom za očkovanie

Aké sú základné podmienky na získanie finančnej pomoci seniorom 60+?

viac

#

pridané:
16.12.2021

Od piatka 17. decembra sa uvoľnia opatrenia

Od piatka 17. decembra 2021 bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov.

viac

#

pridané:
16.12.2021

Právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku.

viac

#

pridané:
15.12.2021

Formuláre ORSR

Ministerstvo spravodlivosti SR zlepšilo elektronické služby obchodného registra.

viac


#

pridané:
15.12.2021

ÚVZ SR vydáva vyhlášky v súlade s Ústavou SR

Generálny prokurátor SR v zmysle svojho oprávnenia, inicioval preskúmanie „súladu ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, oprávňujúcich ÚVZ vydávať všeobecne záväzné právne predpisy označené názvom ,vyhláška´".

viac

#

pridané:
15.12.2021

Podať booster dávku bude možné už po 3 mesiacoch

Rezort zdravotníctva pripravil a aktualizoval príslušné usmernenie k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny, ktoré sa v zmenách dotkne najmä aplikácie posilňovacej (booster) dávky pre občanov SR.

viac

#

pridané:
15.12.2021

Najčastejšie otázky a odpovede: Pandemická OČR

Odpovede na otázky ohľadom pandemickej OČR sa dočítate v priloženom dokumente.

viac

#

pridané:
13.12.2021

Duálne doručovanie dokumentov končí

Finančná správa upozorňuje daňovníkov, že 12. decembra ukončila duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane. Po tomto dátume ich bude doručovať len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

viac


#

pridané:
13.12.2021

Daňové aspekty povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na COVID-19

Informácia pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
10.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 10.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
10.12.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia hromadných podujatí od 10.12.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
9.12.2021

ÚRSO zriaďuje na ochranu slovenských odberateľov „ÚRSO ombudsmana“

„ÚRSO ombudsman“ je virtuálna platforma, ktorá umožní rýchlu a účinnú pomoc spotrebiteľovi a to tým, že prepojí znalosti odborníkov z úradu s „know-how“ združení na ochranu práv spotrebiteľov, ktoré na Slovensku pôsobia.

viac


#

pridané:
9.12.2021

Pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

Podávame pomocnú ruku zapísaným osobám (spoločnostiam), ktoré boli minulý mesiac vymazané z obchodného registra. A to napriek tomu, že k ich výmazu došlo v dôsledku nedodržania povinností týchto spoločností.

viac

#

pridané:
9.12.2021

Vláda schválila nové opatrenia

Vláda schválila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou. Od piatka 10. decembra sa otvoria obchody a kostoly v režime OP. Od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie.

viac

#

pridané:
9.12.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie opatrení

UZNESENIE VLÁDY SR č. 735 z 8. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
7.12.2021

SOI - nevybavenie reklamácie do 30 dní

Porušenie povinnosti vybavenia reklamácie služieb do 30 dní.

viac


#

pridané:
7.12.2021

Vyhľadávanie v zoznamoch bankových účtov na DPH

Finančná správa chce podnikateľom uľahčiť vyhľadávanie v informačných zoznamoch týkajúcich sa nahlásených bankových účtov. Po novom budú tieto údaje dostupné cez tzv. API rozhranie.

viac

#

pridané:
7.12.2021

Uzavreté školy a prázdniny

Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné?

viac

#

pridané:
6.12.2021

Zamestnanci v karanténe

Zamestnanci v karanténe/izolácii žiadajú Sociálnu poisťovňu o nemocenské len ak im PN trvá viac ako 10 dní.

viac

#

pridané:
6.12.2021

Zmluvná pokuta a zmluva o výkone správy

Je potrebné zdôrazniť, že zmluvnú pokutu je možné dojednať pri zmluvnom záväzku vzniknutom na základe zmluvy, pričom v danom prípade zmluva o výkone správy nie je zmluvným záväzkovým vzťahom typu dlžník a veriteľ.

viac


#

pridané:
1.12.2021

Práve vyšlo - Oznámenie 447/2021 Z. z.

Názov predpisu: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

viac

#

pridané:
1.12.2021

MH SR vydalo pravidlá pre testovanie zamestnancov

Na pracoviskách budú môcť byť od budúceho týždňa už len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID – 19 alebo sú otestovaní. Náklady na testy do výšky 5 eur preplatí štát.

viac

#

pridané:
1.12.2021

Pandemická PN sa končí

Od 1. decembra 2021 má počas krízovej situácie poistenec pri karanténe či izolácii v súvislosti s covid-19 nárok na nemocenské.

viac

#

pridané:
29.11.2021

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktoré podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa S účinnosťou od 29. novembra 2021 je platné nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia Úradu verejného zdravotníctva.

viac


#

pridané:
29.11.2021

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

viac

#

pridané:
29.11.2021

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25.11.2021

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zmenili pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb

viac

#

pridané:
29.11.2021

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
29.11.2021

Posledné dni na nahlásenie bankových účtov

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. 11. 2021, zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie.

viac


#

pridané:
29.11.2021

Manuál na testovanie zamestnancov na COVID-19

Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19.

viac

#

pridané:
26.11.2021

Podrobnejšie informácie ÚVZ SR k najnovším vyhláškam

V súvislosti s núdzovým stavom a lockdownom od 25. 11. 2021 ÚVZ SR vydal aj podrobnejšie informácie.

viac

#

pridané:
25.11.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

viac

#

pridané:
25.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - vstup zamestnancov na pracovisko od 25.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinná od 25.11.2021.

viac


#

pridané:
25.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 25.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinná od 25.11.2021.

viac

#

pridané:
25.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 25.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinná od 25.11.2021.

viac

#

pridané:
25.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 25.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 25.11.2021.

viac

#

pridané:
25.11.2021

Potvrdenie zamestnávateľa podľa uznesenia vlády č. 695

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 zo dňa 24. novembra 2021 s potvrdením zamestnávateľa, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu z domu.

viac


#

pridané:
24.11.2021

Rozhodnutie SOI - účet BD

Porušenie zákazu nekalých obchodných praktík tým, že správca bytového domu neviedol prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv domu oddelene od účtov správcov.

viac

#

pridané:
24.11.2021

Rozhodnutie SOI - nezvolanie schôdze

Porušenie predpisu správcu, ktorý nezvolal schôdzu vlastníkov bytov.

viac

#

pridané:
23.11.2021

Metodický list č. 8/2021 k platnosti COVID automatu účinného od 22.11.2021

Postup bytového družstvo ako správcu bytového domu pri obmedzení prevádzky v období od 22. 11. 2021; Družstvo ako zamestnávateľ

viac

#

pridané:
23.11.2021

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch na základe zákona v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Od 15. novembra 2021 je účinný zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie oc

viac


#

pridané:
23.11.2021

Informácia k novým vyhláškam (prevádzky, hromadné podujatia)

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu. Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
22.11.2021

MZ SR: Firmy môžu kontrolovať OTP status zamestnancov

Na základe potvrdení OTP však zamestnávatelia zatiaľ nemôžu podmieňovať vstup na pracovisko. Firmy a zamestnávatelia už môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie Covid-19, alebo či majú negatívny PCR alebo AG test.

viac

#

pridané:
19.11.2021

Uznesenie vlády - Covid automat od 22.11.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej šírenie rizikovosti na ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
19.11.2021

Podrobná informácia k vyhláškam 258 a 259

Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromadné podujatia).

viac


#

pridané:
19.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia prevádzok od 22.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinná od 22.11.2021.

viac

#

pridané:
19.11.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia hromadných podujatí od 22.11.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 22.11.2021.

viac

#

pridané:
16.11.2021

Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2022

Aké sú plány vlády SR v legislatíve na budúci rok?

viac

#

pridané:
16.11.2021

Daňová revolúcia

Zdaňovanie práce, mzda zamestnanca, zamestnanecký bonus, odvodový bonus, vplyv na zamestnanca...

viac


#

pridané:
16.11.2021

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch v súvislosti s pandémiou

Zmeny v pracovnoprávnych predpisoch na základe zákona v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Od 15. novembra 2021 je účinný zákon č. 412/2021 Z. z.

viac

#

pridané:
15.11.2021

Zákon č. 412/2021 - tretia vlna pandémie Covid-19

Zákon z 12. novembra 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
15.11.2021

MF SR - Daňová revolúcia

Ministerstvo financií SR predstavilo prvú časť daňovo-odvodovej reformy s názvom Daňová revolúcia. V prvej časti prezentujú zmeny v politikách podpory rodiny, ktorých cieľom je eliminovať dopady chudoby na rozvoj talentov.

viac

#

pridané:
15.11.2021

Parlament v súvislosti s treťou vlnou pandémie schválil novely viacerých zákonov

Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach.

viac


#

pridané:
15.11.2021

Všetky informácie k OBK na jednom mieste

Finančná správa oddnes spustila špeciálnu podstránku k projektu obojsmernej komunikácie (OBK). Od začiatku budúceho roka mení spôsob komunikácie s daňovými subjektami.

viac

#

pridané:
15.11.2021

MZ SR odporúča

MZ SR odporúča záujemcom o 3. dávku, aby sa registrovali do čakárne na www.korona.gov.sk.

viac

#

pridané:
12.11.2021

Na elektronické doručovanie potrebujete mať aktivovanú schránku na ÚPVS

Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára budúceho roka zjednoduší. Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) bude koniec „žltým lístkom“ a finančná správa začne doručovať dokumenty elektronicky do schránok.

viac

#

pridané:
11.11.2021

Uznesenie vlády - mapa okresov

UZNESENIE VLÁDY SR č. 650 z 10. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac


#

pridané:
11.11.2021

Väčšina Slovenska bude od 15. novembra v čiernej a bordovej farbe

Od pondelka 15. novembra bude na Slovensku 52 okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 19 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude osem okresov.

viac

#

pridané:
11.11.2021

Finančná správa sprístupnila portál otvorených dát

Finančná spáva pripravila pre verejnosť novinku. Dnešným dňom sme sprístupnili portál otvorených dát- OpenData. Občania, novinári, či laická verejnosť tak nájdu prehľadne na jednom mieste všetky údaje, ktoré má finančná správa k dispozícii.

viac

#

pridané:
11.11.2021

Analýza exekučnej reformy

Analytické centrum ministerstva spravodlivosti vo svojej najnovšej analýze posudzuje vplyvy novely Exekučného poriadku, ktorá je v praxi od roku 2017 a ktorá zásadne zreformovala exekučné konanie.

viac

#

pridané:
10.11.2021

Čo je povolené v červených a bordových okresoch?

V červených aj bordových okresoch je v režime OTP povolené organizovať hromadné podujatia pri naplnení maximálne štvrtiny kapacity.

viac


#

pridané:
10.11.2021

Kontrola Covid pasov

Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa predpokladov zhoršuje, počet infikovaných ochorením COVID-19 rastie, rovnako tak počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Dodržiavanie opatrení a ich kontrola je preto prioritou.

viac

#

pridané:
10.11.2021

Európsky deň rovnakého odmeňovania

Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere menej ako muži. Na každé 1 euro zarobené mužmi zarobia ženy v priemere o 14 centov menej. Na Slovensku je tento rozdiel podľa posledných údajov Eurostatu 18,4 percenta.

viac

#

pridané:
10.11.2021

COVID automat od 15.11.2021

Covid automat platný od budúceho týždňa. Väčšina Slovenska sa ocitne v čiernej farbe.

viac

#

pridané:
10.11.2021

Bankové účty klientov pre DPH

Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj doručený

viac


#

pridané:
4.11.2021

Dlžníkom sa splácanie dlhu predraží, prípadne ho zaplatí štát

Úprava exekučných zrážok bude pre dlžníkov znamenať predraženie ich dlhu, pretože ho budú splácať dlhšie a spolu s úrokmi napokon zaplatia viac.

viac

#

pridané:
3.11.2021

COVID automat od 8.11.2021

V ktorom stupni ohrozenia sa nachádza Váš okres a aké tu budú platiť opatrenia?

viac

#

pridané:
3.11.2021

Povinnosti vlastníka jednotky voči osobe zodpovednej za správu domu

Vlastníctvo jednotky neznamená len neobmedzené právne panstvo nad ňou, nesie so sebou aj povinnosti voči ostatným vlastníkom. Aké oprávnenia má osoba zodpovedná za správu domu, najčastejšie spoločenstvo vlastníkov, voči Vám ako vlastníkovi?

viac

#

pridané:
3.11.2021

Vyhláška o cenovej regulácii v plynárenstve

Vyhláška 376/2021 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

viac


#

pridané:
3.11.2021

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2022

Vykazovanie a platenie poistného, zrušenie odvodovej úľavy...

viac

#

pridané:
3.11.2021

ÚVZ SR - Manuál pre prevádzky a služby podľa COVID automatu

Odpovede na časté otázky k opatreniam podľa Covid automatu pre obchody a ostatné podniky či služby.

viac

#

pridané:
3.11.2021

Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania s 207 opatreniami

Ministerstvo hospodárstva SR predkladá už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania.

viac

#

pridané:
29.10.2021

Ukončenie používania XAdES verzie eDANE

Ukončenie používania XAdES verzie eDANE/Win a zmena lokality Informačných zoznamov.

viac


#

pridané:
29.10.2021

Varovanie pred podvodom zneužívajúcim identitu Ministerstva financií SR

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred podvodnými e-mailami, ktoré sú vytvorené tak, aby navodili dojem, že ich odosielateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. E-mail sľubuje vrátenie finančného obnosu.

viac

#

pridané:
28.10.2021

Uznesenie vlády ku covid automatu od 1.11.2021

Uznesenie vlády SR č. 624 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
27.10.2021

Aktuálna epidemiologická situácia 1.11.2021

Epidemiologická situácia na Slovensku a Covid automat platný od 1.11.2021.

viac

#

pridané:
26.10.2021

Finančná správa a komunikácia s daňovými subjektami od 1.1.2022

Finančná správa bude od 1. januára 2022 s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už bude rozhodnutia a úradné dokumenty zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

viac


#

pridané:
26.10.2021

Metodický list č. 6/2021 - Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému a teplej vody

Na základe uplatnenej požiadavky predkladáme usmernenie, ktoré sa týka problematiky hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému v bytových domoch a postup správcu bytových domov v prípade odmietnutia tejto zákonnej p

viac

#

pridané:
26.10.2021

Metodický list č. 7/2021 - Výmena určených meradiel, bytových vodomerov

Na základe uplatnenej požiadavky predkladáme usmernenie pre naše členské družstvá, ktoré sa týkajú stanovenia jednotného času platnosti overenia určeného meradla na teplú vodu a studenú vodu.

viac

#

pridané:
26.10.2021

Rozsudok o náhrade škody

Rozsudok v mene Slovenskej republiky o náhrade škody spôsobenej správcovi za nesprístupnenie odpočtu.

viac

#

pridané:
25.10.2021

Covid automat 25.10. - 31.10. 2021

Od pondelka 25. októbra je na Slovensku desať okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 300 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia je 27 okresov a 12 okresov oranžových.

viac


#

pridané:
21.10.2021

Možnosť odkladu platby poistného za október 2021

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného.

viac

#

pridané:
21.10.2021

COVID automat od 25. októbra 2021

Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku desať okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších 300 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 27 okresov a 12 okresov bude oranžových.

viac

#

pridané:
21.10.2021

Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) dňa 26. októbra 2021 organizuje online konferenciu „Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021“, prostredníctvom aplikácie Webex.

viac

#

pridané:
20.10.2021

Opatrenia platné v jednotlivých okresoch

Od pondelka 18.10.2021 bude v oranžovej farbe 15 okresov, v červenej 37. Celkovo 22 okresov bude v bordovej farbe, v čiernej ich bude 5. Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR.

viac


#

pridané:
15.10.2021

ÚRSO: Mimoriadne rokovanie s dodávateľmi poslednej inštancie elektriny

Úrad na stretnutí vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie, ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny.

viac

#

pridané:
15.10.2021

COVID automat od 18.10.2021

Od pondelka 18. októbra bude päť okresov na Slovensku v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia, do bordovej fázy - druhého stupňa ohrozenia sa dostane 22 okresov. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 37 okresov...

viac

#

pridané:
14.10.2021

Očkovanie 3. dávkami a očkovanie detí

Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu sprístupnilo možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny a na registrovanie očkovania detí vo veku 5 až 11 rokov.

viac

#

pridané:
13.10.2021

Argumentácia ÚVZ SR k výhradám voči vyhláškam

Argumentácia k najčastejším výhradám voči vyhláškam ÚVZ SR a opatreniam, ktoré z nich vyplývajú.

viac


#

pridané:
12.10.2021

Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.

viac

#

pridané:
12.10.2021

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021

Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
12.10.2021

Sociálna poisťovňa: Ako vstúpiť do e-Služieb pomocou elektronického občianskeho preukazu

Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne. Základnou zmenou je, že na prihlasovanie sa už nebudú používať Grid karty.

viac

#

pridané:
11.10.2021

Vestník vlády SR - redakčné oznámenie

Oznámenie o oprave chýb vo vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
11.10.2021

Môj dodávateľ energie končí svoje podnikanie, čo mám robiť?

Váš súčasný dodávateľ ukončuje podnikanie na trhu a nebude vám už dodávať elektrinu alebo plyn? Legislatíva pamätá i na takéto prípady.

viac

#

pridané:
11.10.2021

Aktuálna epidemiologická situácia

MZ SR vydalo materiál k aktuálnej epidemickej situácii COVID-19.

viac

#

pridané:
11.10.2021

ÚRSO kvôli kritickej situácii na trhoch s energiami upravuje korekčný koeficient kp

ÚRSO kvôli kritickej situácii na trhoch s energiami upravuje pre teplárenské spoločnosti korekčný koeficient kp na hodnotu 1,8924. Úrad k tomuto kroku pristúpil, aby zabezpečil pre slovenské domácnosti bezpečnú a nepretržitú dodávku tepla.

viac

#

pridané:
11.10.2021

Vláda schválila návrh novely zákona o registri adries

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.

viac


#

pridané:
11.10.2021

VšZP: Potrebujete vystaviť potvrdenie alebo požiadať o vrátenie preplatku na poistnom?

Všeobecná zdravotná poisťovňa pokračuje v zlepšovaní proklientskeho servisu a do praxe zaviedla možnosť podať si ďalšie žiadosti elektronicky bez nutnosti navštíviť pobočku alebo poštu.

viac

#

pridané:
11.10.2021

Chyby pri podávaní nadrozmerných KV DPH

Finančná správa eviduje chybu pri podaní nadrozmerných KV DPH cez aplikácie eDane.

viac

#

pridané:
8.10.2021

Prehľad zmien od 11.10.2021

Prehľad najdôležitejších zmien ÚVZ SR účinných od 11. októbra 2021.

viac

#

pridané:
8.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR od 11.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

viac


#

pridané:
8.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam hromadných podujatí od 11.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
8.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok od 11.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
8.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR ku karanténe od 11.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

viac

#

pridané:
8.10.2021

Covid automat podľa okresov od 11.10.2021

Od pondelka 11. októbra bude 16 okresov na Slovensku v bordovej fáze - druhom stupni ohrozenia. Do červenej fázy – prvého stupňa ohrozenia sa dostane 43 okresov a 20 okresov bude oranžových – v stupni ostražitosti.

viac


#

pridané:
8.10.2021

Uznesenie vlády - Covid automat od 11.10.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19.

viac

#

pridané:
7.10.2021

BD verzus SOI

Rozsudok v mene SR vo veci žaloby Bytového družstva Prešov proti žalovanej Slovenskej obchodnej inšpekcii.

viac

#

pridané:
7.10.2021

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

Finančná správa zverejnila informačný materiál, ktorého účelom je oboznámiť daňovníkov, aké doklady od nich môžu byť pri daňovej kontrole vyžadované a čo môžu očakávať zo strany daňového úradu.

viac

#

pridané:
7.10.2021

Chrípková sezóna 2021/2022

ÚVZ SR - Odpovede na časté otázky o chrípkovej sezóne a očkovaní proti chrípke.

viac


#

pridané:
4.10.2021

Leták- Karanténa a izolácia

Podrobné inštrukcie, ako si počínať, ak ste v izolácii či v karanténe.

viac

#

pridané:
4.10.2021

Signalizačný systém pre manažment Covid epidémie

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému COVID automat je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovateľným šírením nákazy tak, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a šíreniu zabrániť.

viac

#

pridané:
4.10.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 4.10.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
1.10.2021

Slovakia Energy požiadala o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike a plynárenstve

ÚRSO oznamuje, že dňa 30.09.2021 prijal žiadosť od spoločnosti Slovakia Energy s.r.o. o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike, v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a o zrušenie povolenia na podnikanie v plynárenstve.

viac


#

pridané:
1.10.2021

Právny manuál pre vodičov pri kontakte s políciou

Práva a povinnosti motoristov, polície a analýza vybraných situácií, s ktorými sa za volantom môžete stretnúť.

viac

#

pridané:
30.9.2021

Odporúčania z dôvodu zmeny podpisovej politiky NBÚ

Oznámenie používateľom elektronických služieb FS, že dňa 2.10.2021 končí platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR ( NBÚ SR) v roku 2016. po uvedenom dátume nebude možné používať túto podpisovú politiku.

viac

#

pridané:
30.9.2021

Uznesenie vlády ku covid automatu od 4.10.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19, účinné od 4.10.2021.

viac

#

pridané:
30.9.2021

Covid automat od 4. októbra 2021

Od pondelka 4. októbra bude podľa Covid automatu na Slovensku v bordovej fáze – druhom stupni ohrozenia 13 okresov. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 39 okresov a do oranžovej fázy - v stupni ostražitosti sa dostane 27 okresov.

viac


#

pridané:
28.9.2021

Rozhodnutie SOI - porušenie povinnosti o ochrane spotrebiteľa

Porušenie povinnosti vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

viac

#

pridané:
28.9.2021

Rozhodnutie SOI - porušenie povinnosti predávajúceho a dodávateľa

Porušená povinnosť vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní, porušenie povinnosti zabezpečiť obstaranie a zapojenie určených meradiel na TÚV, rozpočítanie množstva dodaného tepla v rozpore s pravidlami.

viac

#

pridané:
28.9.2021

Rozhodnutie SOI - nezákonné rozhodnutie vlastníkov

Realizácia výberu dodávateľa na poistenie domu na základe rozhodnutia vlastníkov v bytovom dome, ktoré nespĺňalo zákonom stanovené formálne náležitosti, nakoľko nebolo prijaté hlasovaním na riadne zvolanej schôdzi alebo písomným hlasovaním.

viac

#

pridané:
28.9.2021

Rozhodnutie SOI - porušenie povinnosti predávajúcim

Účastník konania ukončil správu bytového domu a správu prevzala iná spoločnosť. Správca k ukončeniu výkonu správy nepredložil vlastníkom bytov a nebytových priestorov žiadnu správu o svojej činnosti týkajúcu sa bytového domu.

viac


#

pridané:
27.9.2021

SZČO a zamestnávatelia

Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021.

viac

#

pridané:
27.9.2021

Poslanci NR SR schválili zákony ministerstva financií

Poslanci NR SR schválili v prvom čítaní päť zákonov, ktoré pripravilo MF SR. Parlament podporil zaokrúhľovanie jedno a dvojcentových mincí, rozvoj trhu s krytými dlhopismi, zjednodušenie podávania účtovných dokumentov v elektronickej podobe...

viac

#

pridané:
27.9.2021

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý MS SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania.

viac

#

pridané:
23.9.2021

Obchodný register - Doplnenie identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu...

viac


#

pridané:
23.9.2021

Čo je to „epiketa“?

Pomenovanie je slovnou hračkou - ide o súbor jednoduchých a praktických návodov, ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách.

viac

#

pridané:
23.9.2021

COVID graf: Od 27. septembra bude zelený už len okres Dunajská Streda

Od 27. septembra bude podľa Covid automatu na Slovensku zelený - v stupni monitoringu už len okres Dunajská Streda. Oranžových – v stupni ostražitosti bude 34 okresov a do červenej fázy – prvého stupňa ohrozenia sa dostane 39 okresov.

viac

#

pridané:
23.9.2021

Covid automat účinný od 27.9.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
21.9.2021

Rodičia majú nárok na pandemické OČR

Rodičia majú nárok na pandemické OČR, ak je trieda či škola uzavretá alebo majú dieťa v karantén.

viac


#

pridané:
21.9.2021

Opatrenia platné v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Povinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovane

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu dnes poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Odovzdanie kompetencií Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Dňom 1. septembra 2021 začal svoju činnosť novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Týmto dňom prešli kompetencie v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti z inšpektorátov práce na tento úrad.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb SP

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie.

viac


#

pridané:
17.9.2021

COVID automat a epidemiologická situácia

Ministerstvo zdravotníctva SR - Epidémia Covid 19, tretia vlna, kľúčové parametre.

viac

#

pridané:
17.9.2021

COVID automat - hodnotenie

Sumár hodnotenia COVID automatu v 38. týždni 2021 - 20.9. - 26.9.2021.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Od 20. septembra budú zelené už len štyri okresy

Od 20. septembra budú podľa Covid automatu na Slovensku len štyri okresy zelené – v stupni monitoringu, 44 okresov bude oranžových – v stupni ostražitosti, 27 okresov bude červených...

viac

#

pridané:
17.9.2021

COVID automat od 17.9.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac


#

pridané:
10.9.2021

Manuál pre prevádzky a služby podľa COVID automatu

ÚVZ SR - Odpovede na časté otázky k opatreniam podľa nového COVID automatu pre obchody a ostatné podniky a služby. Prevádzkovatelia nájdu v manuáloch aj informácie k používaniu aplikácie OverPass.

viac

#

pridané:
10.9.2021

Covid automat od 13. septembra 2021

Od 13. septembra bude podľa Covid automatu na Slovensku desať okresov červených - v prvom stupni ohrozenia. Ďalších 47 okresov bude oranžových – v stupni ostražitosti a zvyšných 22 okresov zostáva v zelenej fáze – v stupni monitoringu.

viac

#

pridané:
9.9.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 13.9.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
9.9.2021

Uznesenie vlády - Covid automat

Uznesenie vlády SR č. 501 z 8.9.2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac


#

pridané:
9.9.2021

Príprava návrhu vyhlášky o meradlách

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

viac

#

pridané:
9.9.2021

Bytová politika 2030

Návrh Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030. Dovoľujeme si Vás požiadať o pripomienky, ktoré zašlite na szbd@szbd.sk do 14.9.2021.

viac

#

pridané:
3.9.2021

Covid automat od 6.9.2021

Aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
31.8.2021

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ) o nájme nebytových priestorov.

viac


#

pridané:
31.8.2021

Konanie vo veciach zápisu do OR

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín.

viac

#

pridané:
27.8.2021

SOI - výber dodávateľa

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie ukladá pokutu pre porušenie povinnosti predávajúcim zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.

viac

#

pridané:
27.8.2021

SOI - výber dodávateľa, poistenie

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie ukladá pokutu pre porušenie povinnosti predávajúceho.

viac

#

pridané:
27.8.2021

COVID automat od 30.8.2021

Od 30. augusta bude 14 okresov na Slovensku v oranžovej farbe - v stupni ostražitosti.

viac


#

pridané:
27.8.2021

Uznesenie vlády ku covid automatu od 30.8.2021

Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
27.8.2021

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva

Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované.

viac

#

pridané:
24.8.2021

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške ÚVZ SR

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe osôb, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.

viac

#

pridané:
24.8.2021

Covid automat od 23.8.2021

V akej farbe sa nachádza váš okres v období medzi 23.8.2021 až 29.8.2021?

viac


#

pridané:
18.8.2021

Konanie schôdzí, písomné hlasovanie, korešpondenčné hlasovanie

Pani Ing. Mária Hornoveská sa na Regionálnej rade Stredoregiónu podelila o poznatky týkajúce sa schôdzí, písomného a korešpondenčného hlasovania v aktuálnej situácii.

viac

#

pridané:
17.8.2021

Usmernenie pre bytové družstvá v zmysle vyhlášok ÚVZ SR

V zmysle vyhlášok ÚVZ SR č. 237 až 241/2021 Vestníka vlády SR a na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 16. 08. 2021 pri stupni ohrozenia „Ostražitosť“ bytové a správcovské družstvá vykonávajú činnosť v normálnom režime.

viac

#

pridané:
17.8.2021

Sprievodca pre samotestovanie

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
17.8.2021

Samodiagnostický test - návod na použitie

Samodiagnostický Antigen test - návod na použitie.

viac


#

pridané:
17.8.2021

Druhostupňové rozhodnutie SOI - nezvolanie schôdze

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie pre povinnosti poskytovateľa služieb.

viac

#

pridané:
16.8.2021

Mapa okresov podľa Covid Automatu platná od 16.8.2021

Aktuálna mapa okresov monitorujúca stav šírenia nákazy COVID-19.

viac

#

pridané:
13.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 16.8.2021 - obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
13.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 16.8.2021 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok.

viac


#

pridané:
13.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 16.8.2021 k izolácii a karanténe

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
13.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 16.8.2021 - povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

viac

#

pridané:
13.8.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 16.8.2021 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
11.8.2021

Minimálna mzda 2022 podľa AZZZ SR

V rámci diskusie v predmetnej veci boli zo strany iných zväzov a KOZ rozoberané viaceré návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy v roku 2022, pričom náš návrh sa týkal zmrazenia minimálnej mzdy pre rok 2022 na úrovni roku 2021.

viac


#

pridané:
11.8.2021

Nová verzia COVID automatu bude zohľadňovať mieru zaočkovanosti

Nová verzia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 /COVID automat/ bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín.

viac

#

pridané:
11.8.2021

Uznesenie vlády - covid mapa okresov od 16.8.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
3.8.2021

Rozhodnutie SOI Prešov - pre porušenie povinnosti predávajúceho

Porušenie povinnosti správcu pri správe domu vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok.

viac

#

pridané:
3.8.2021

Rozhodnutie SOI B. Bystrica - pre porušenie zákazu nekalých obchodných praktík

Rozhodnutie Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici pre porušenie zákazu nekalých obchodných praktík tým, že účastník konania postupoval v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti.

viac


#

pridané:
2.8.2021

Spustená web stránka bytzdravyjevyhra

Ministerstvo financií SR spustilo web stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus.

viac

#

pridané:
2.8.2021

Podvodný email

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať danovníkov. Zasielajú im podvodný email. Ponúkajú im vrátenie dane vo výške 314,35 eura, ak vyplnia priložený formulár žiadosti.

viac

#

pridané:
2.8.2021

Návrh smernice o energetickej efektívnosti

Európska komisia vydala dňa 14. Júla 2021 nový legislatívny balíček Fit for 55, ktorý má zabezpečiť implementáciu požiadavky zvyšovania ambície v oblasti klimatických a energetických cieľov.

viac

#

pridané:
2.8.2021

Digitálne COVID preukazy EÚ

Digitálne COVID preukazy EÚ si v aplikáciách poisťovní stiahli státisíce ľudí. Tento nárast je spôsobený aj tým, že v aplikáciách sú dostupné digitálne COVID preukazy EÚ, ktoré tak môžu mať užívatelia stále po ruke.

viac


#

pridané:
26.7.2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinná od 26. júla 2021.

viac

#

pridané:
26.7.2021

Vyhláška ÚVZ SR - obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí, účinná od 26. júla 2021.

viac

#

pridané:
22.7.2021

Celé Slovensko zostáva aj na budúci týždeň v zelenej farbe

Celé Slovensko zostáva aj naďalej od 26. júla v zelenej farbe (stupeň monitoring) na základe Covid Automatu. Nemenia sa ani pravidlá na hraniciach.

viac

#

pridané:
22.7.2021

Byť zdravý je výhra

Ministerstvo financií SR zverejnilo podrobnejšie informácie o očkovacej prémii a o sprostredkovateľskom bonuse.

viac


#

pridané:
20.7.2021

Česká judikatúra ku konaniu a rozhodovaniu na zhromaždení delegátov družstva

Uvedené závery sa dajú aplikovať aj na zmenu stanov v našich podmienkach. Zmena stanov je zásah do života členov družstva a preto sa musí prejednať riadne a s dostatočným ich odôvodnením a zabezpečením dostatočnej informovanosti.

viac

#

pridané:
19.7.2021

Ukončenie registrácie a prihlasovania používateľov na portál FS s využitím KEP

V záujme zvýšenia bezpečnosti používateľov portálu FS je od 9.7.2021 ukončené registrovanie a prihlasovanie používateľov na portál FS s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

viac

#

pridané:
19.7.2021

Neakceptácia emailov finačnou správou

Finančná správa nemôže akceptovať niektoré emailové podania, ktoré zasielajú danovníci. Týka sa to napríklad dokladov o úhrade dane, reakcií na doručenie písomností od správcu dane či informácie o vybavení žiadosti.

viac

#

pridané:
15.7.2021

Povinné identifikačné údaje budú do ORSR doplnené automatizovane

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov.

viac


#

pridané:
15.7.2021

COVID-19: Od 19. júla bude celé Slovensko zelené

Od 19. júla bude na základe Covid Automatu celé Slovensko v zelenej farbe (stupeň monitoring).

viac

#

pridané:
14.7.2021

TRH S TEPLOM ALEBO LEGISLATÍVNA FIKCIA?

Prinášame Vám príspevok Ing. Michala Piterku uverejnený v zborníku konferencie Vykurovanie 2021.

viac

#

pridané:
12.7.2021

Prihlasovanie k očkovacej prémii a sprostredkovateľskému bonusu

Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy vakcínu dostal. Nárok na sprostredkovateľský bonus budú mať všetci tí, ktorí odporučia očkovanie inej osobe, ktorá absolvuje prvú dávku po 1. 7.

viac

#

pridané:
12.7.2021

Pandemická PN po návrate z dovolenky

Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolenke zo zahraničia späť na Slovensko a musia podstúpiť povinnú karanténu, môžu lekára požiadať o vystavenie pandemickej PN.

viac


#

pridané:
8.7.2021

Covid automat od 12. júla

Od pondelka 12. júla bude takmer celé Slovensko – 76 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), len tri okresy – Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice zostávajú v žltej farbe (I. stupeň ostražitosti).

viac

#

pridané:
7.7.2021

Zákon o územnom plánovaní – novela; Zákon o výstavbe - návrh

Pripomienky k novele zákona o územnom plánovaní a k návrhu zákona o výstavbe nám, prosíme, zašlite do 15.7.2021 na szbd@szbd.sk

viac

#

pridané:
7.7.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu aktualizácie covid mapy

256/2021 Z. z. - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 392 z 30. júna 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
1.7.2021

Sociálna poisťovňa - e-Služby

Sociálna poisťovňa v záujme zlepšovania svojich služieb a zvýšenia bezpečnosti zavádza nový spôsob prístupu do e-Služieb.

viac


#

pridané:
28.6.2021

ÚRSO: Odporúčanie pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na podnikanie v energetike

Odporúčanie sa týka žiadateľov o vydanie/zmenu povolenia na podnikanie v energetike/tepelnej energetike a o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

viac

#

pridané:
28.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 28.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
24.6.2021

Pracujte efektívnejšie s ASPI

ASPI je moderný, komplexný a vyhľadávaný online systém poskytujúci používateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami.

viac

#

pridané:
24.6.2021

COVID-19: Od 28. júna bude 27 okresov zelených

Od pondelka 28. júna bude na Slovensku už 27 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 46 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a šesť okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti).

viac


#

pridané:
17.6.2021

Certifikáty pre e-podpis - aktualizácia

Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. júna.

viac

#

pridané:
17.6.2021

COVID-19: Väčšina okresov bude od 21. júna v žltej farbe

Od pondelka 21. júna bude na Slovensku 17 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 45 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 15 okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) je jeden okres...

viac

#

pridané:
17.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 17.6.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
16.6.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 442-2002 a vodný zákon - pripomiekové konanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov...

viac


#

pridané:
14.6.2021

Slávnostné udeľovanie ocenení DÚ SR

Tento rok sa oceňovalo a oslavovalo. Družstevná únia SR odovzdala významné ocenenie - Plaketu Samuela Jurkoviča trom našim funkcionárom.

viac

#

pridané:
14.6.2021

COVID-19: Okresy od 14. júna

Od pondelka 14. júna je na Slovensku šesť okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 49 okresov je žltých (I. stupeň ostražitosti) a 19 okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti).

viac

#

pridané:
11.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky od 14.6.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
11.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR - hromadné podujatia od 14.6.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
10.6.2021

Covid automat od 14. júna

COVID-19: Väčšina okresov bude od 14. júna žltá, šesť bude zelených.

viac

#

pridané:
9.6.2021

VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania za rok 2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa posiela prvým klientom výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020. Ročné zúčtovanie vykoná VšZP podľa zákona viac ako 550-tisíc poistencom.

viac

#

pridané:
8.6.2021

Nahliadanie do dokladov - SOI rozhodnutie

Porušenie zákazu upierať práva spotrebiteľa na informácie v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

viac

#

pridané:
7.6.2021

Pravidlá COVID automatu platné od 7. júna

Na Slovensku stále pretrváva mimoriadna situácia. Nový COVID automat, ktorý v stredu 12. mája 2021 schválila vláda, prináša viacero zmien.

viac


#

pridané:
3.6.2021

Poistenci VšZP si môžu v aplikácii pozrieť, kto za nich platí odvody

Moji platitelia poistného, tak sa volá nová funkcia v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vďaka ktorej si poistenec môže hocikedy skontrolovať kto za neho platí preddavky na poistné alebo nahlásiť zmenu platiteľa poistného.

viac

#

pridané:
3.6.2021

Väčšina okresov na Slovensku bude od 7. júna žltá a oranžová

Situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje, od 7. júna budú dva okresy už v zelenej farbe (stupeň monitoring), 39 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 29 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti).

viac

#

pridané:
3.6.2021

WHO zjednodušila názvy variantov SARS-CoV-2

Všetky vírusy, vrátane SARS-CoV-2, sa časom menia. Väčšina zmien (mutácií) nemá takmer žiaden vplyv na vlastnosti vírusu. Niektoré zmeny však môžu ovplyvniť napríklad to, ako ľahko sa vírus šíri, aké závažné ochorenie spôsobuje, účinnosť vakcín...

viac

#

pridané:
31.5.2021

COVID opatrenia od 31. mája

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Od pondelka 31. mája bude 41 okresov oranžových (II. stupeň ostražitosti) a 24 sa dostane do žltej fázy (I. stupeň ostražitosti).

viac


#

pridané:
28.5.2021

Zamestnávatelia a odvody na sociálne a zdravotné poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína, že od tohto roku už nie je výplata 13. alebo 14. platu oslobodená od platenia sociálnych odvodov.

viac

#

pridané:
27.5.2021

Zjednodušenie účtovníctva

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorá napríklad umožní vo väčšej miere využívať elektronické vedenie účtovníctva.

viac

#

pridané:
27.5.2021

Väčšina okresov na Slovensku bude od 31. mája oranžová

Zlepšovanie epidemickej situácie na Slovensku pokračuje, od 31. mája bude 41 okresov oranžových (II. stupeň ostražitosti) a 24 sa dostane do žltej fázy (I. stupeň ostražitosti).

viac

#

pridané:
26.5.2021

Doplnenie povinných identifikačných údajov do ORSR bude automatizované

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov.

viac


#

pridané:
26.5.2021

Rozhodnutie SOI Trnava - neoprávnené účtovanie poplatku

Porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu.

viac

#

pridané:
25.5.2021

Návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý sa prerokúva ako poslanecký návrh v NR SR.

viac

#

pridané:
24.5.2021

Legislatívny zámer vlády k úprave obchodných spoločností

MS SR - Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.

viac

#

pridané:
24.5.2021

COVID-19 OPATRENIA: Čo platí od pondelka

Epidemiologická situácia sa na Slovensku mierne zlepšuje. Vďaka zodpovednosti a dôslednému dodržiavaniu opatrení v uplynulých mesiacoch čísla hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v nemocniciach klesajú, čo je kľúčový rozmer pre štatistiky.

viac


#

pridané:
20.5.2021

Covid mapa od 24.5.2021

Epidemická situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje, od 24. mája bude 17 oranžových okresov (II. stupeň ostražitosti) a dva žlté (I. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude 47 okresov, červených okresov (II. stupeň varovania)

viac

#

pridané:
19.5.2021

COVID automat od 24.5.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 272 z 19. mája 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
19.5.2021

Ozveny Energetického webinára

Predkladáme Vám materiály z Energetického webinára, ktorý sa konal dňa 18.5.2021.

viac

#

pridané:
18.5.2021

VšZP sľubuje benefity aj pre jednotlivcov

Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje na požiadavky poistencov a prichádza s novým variantom Peňaženky zdravia - Peňaženkou zdravia MINI, ktorá je určená pre jednotlivcov.

viac


#

pridané:
18.5.2021

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest na pracoviskách

S účinnosťou od 17. mája 2021 sa menia pravidlá upravujúce prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách zamestnávateľských subjektov.

viac

#

pridané:
18.5.2021

COVID automat pre Váš okres

Ako je to s covidovou situáciou vo Vašom okrese, obci?

viac

#

pridané:
17.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR od 17. mája 2021 - prevádzky

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac

#

pridané:
17.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR od 17. mája 2021 - hromadné podujatia

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
17.5.2021

Covid automat od 17. mája 2021

Od pondelka 17. mája nie je žiadny okres v čiernej fáze, v bordovej (III. stupni varovania) budú dva okresy, v červenej (II. stupni varovania) bude 23 okresov a ružovej (I. stupni varovania) je najviac – 50 okresov.

viac

#

pridané:
14.5.2021

ÚVZ SR - opatrenia od 17. mája 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
14.5.2021

Upravený Covid Automat

Slovensko sa bude riadiť upraveným Covid Automatom, ktorý reaguje na nové poznatky o ochorení, ako aj výskyt nových virulentnejších variantov vírusu, či požiadavky od jednotlivých rezortov. Nadväzujú naň aj zmeny vyhlášok ÚVZ SR.

viac

#

pridané:
10.5.2021

Novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách. Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

viac


#

pridané:
10.5.2021

COVID automat od 10.5.2021

Slovensko prešlo od pondelka 10. mája 2021 do ružovej fázy COVID automatu. Dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe, v červenej je 33 okresov a v ružovej 44.

viac

#

pridané:
10.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR pri pozitivite na COVID-19 od 10.5.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

viac

#

pridané:
10.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam hromadných podujatí od 10.5.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
10.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniu prevádzok od 10.5.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

viac


#

pridané:
7.5.2021

Uznesenie vlády ku Covid mape od 10. mája 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 238 z 5. mája 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
7.5.2021

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti.

viac

#

pridané:
6.5.2021

Odvolanie časti usmernenia ÚNMS SR

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac

#

pridané:
6.5.2021

Celé Slovensko bude od 10. mája v I. stupni varovania

Epidemická situácia na Slovensku sa ďalej zlepšuje, od 10. mája bude celé Slovensko na národnej úrovni v I. stupni varovania (ružovej farbe) podľa COVID AUTOMATU.

viac


#

pridané:
4.5.2021

Smútočné oznámenie - Ľudovít Hruška

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že riaditeľ SBD Topoľčany pán Ľudovít Hruška zomrel 2. mája 2021.

viac

#

pridané:
4.5.2021

Vakcíny proti COVID-19

Vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch však môže ochorieť aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Vtedy očkovanie naďalej poskytuje ochranu pred ťažkým priebehom infekcie s potrebou hospitalizácie a tiež znižuje riziko úmrtia.

viac

#

pridané:
4.5.2021

Poistenci už môžu požiadať o predĺženie poberania nemocenského

Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.

viac

#

pridané:
4.5.2021

Pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská od 3. mája 2021

Národný inšpektorát práce - s účinnosťou od 3. mája 2021 sa menia pravidlá vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

viac


#

pridané:
3.5.2021

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinné

Oddnes je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presúva z notárov na súdy.

viac

#

pridané:
3.5.2021

Samosprávy už môžu posielať pokuty za nesprávne parkovanie

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom.

viac

#

pridané:
3.5.2021

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 3. mája

Opatrenia proti pandémii sa od pondelka 3. mája 201 zmiernia. Prísnejšie pravidlá treba dodržiavať v tzv. bordových okresoch s vážnejšou epidemickou situáciu, v ktorých platí zákaz vychádzania ako doteraz od 5. do 1. hodiny.

viac

#

pridané:
3.5.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky a priestory zamestnávateľa od 3.5.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

viac


#

pridané:
30.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3. mája 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
30.4.2021

COVID automat od 3. mája 2021

Epidemiologická situácia sa na Slovensku zlepšuje. Prehľad praktických zmien, ktoré platia od budúceho týždňa v desiatich bordových okresoch a v 69 červených okresoch.

viac

#

pridané:
29.4.2021

Vyhláška MH SR 168/ 2021 o rozpočítavaní

Predkladáme vyhl. MH SR Z. z. o rozpočítavaní 168/2021, ktorým sa predlžuje lehota na predloženie.

viac

#

pridané:
29.4.2021

Zákon o centrálnom registri účtov

Tento zákon upravuje zriadenie centrálneho registra účtov a práva a povinnosti súvisiace so zriadením a prevádzkou centrálneho registra účtov.

viac


#

pridané:
29.4.2021

Elektronické podávanie žiadostí ABT

Aby sa mohli akceptovať dokumenty zaslané do elektronickej schránky Národného inšpektorátu práce, tak aby mali právne účinky ako pri fyzicky doručenej žiadosti s úradne overenými dokladmi čioriginálmi, je potrebné využiť službu Zaručenej konverzie.

viac

#

pridané:
29.4.2021

COVID automat od 29.4. 2021

Napriek zlepšeniu pandemickej situácie Slovenská republika nie je pripravená na zrušenie núdzového stavu, vláda ho predĺžila o ďalších 30 dní, teda až do uplynutia 28. mája 2021.

viac

#

pridané:
29.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR - vstup na pracoviská

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
27.4.2021

Uznesenie vlády - predĺženie núdzového stavu od 29.4.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu...

viac


#

pridané:
27.4.2021

SOI - nezabezpečenie meradla a reklamácia

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie týkajúce sa nezabezpečenia výmeny meradla studenej vody a reklamácia.

viac

#

pridané:
27.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia účinná od 27.4.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
26.4.2021

COVID automat od 26. apríla

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 26. apríla 2021.

viac

#

pridané:
26.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia účinná od 26.4.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
23.4.2021

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu vyžaduje najskôr preukázanie toho, že škoda vôbec vznikla.

viac

#

pridané:
23.4.2021

Vstup zamestnancov na pracoviská od 19.4.2021

ÚVZ SR SR vyhláškou č. 187/2021 upravil pravidlá vzťahujúce sa na vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v období predĺženého núdzového stavu.

viac

#

pridané:
22.4.2021

Uznesenie vlády o opatreniach účinné od 22. 4. 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 214 z 21. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

viac

#

pridané:
22.4.2021

Vykonávanie dobrovoľných dražieb od 1. marca 2021

Dražby v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách možno od 01.03.2021 riadne vykonávať, verejnosť sa na nich môže zúčastňovať bez toho, aby účasťou na nich porušila zákaz vychádzania.

viac


#

pridané:
22.4.2021

Stanovisko MF SR k ročnému vyúčtovaniu a k elektronickému hlasovaniu

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k predloženiu správy o činnosti spoločenstva alebo správcu za rok 2020 týkajúcej sa domu a vyúčtovaniu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia a k elektronickému hlasovaniu.

viac

#

pridané:
22.4.2021

Slovensko zostáva bordové

Slovensko zostáva od pondelka 26. 4. naďalej v bordovej farbe, III. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU, žiadny okres nie je čierny. Pandemická situácia sa zlepšuje, od pondelka sa otvoria terasy reštaurácií a fitnescentrá za stanovených podmienok.

viac

#

pridané:
21.4.2021

OSBD Levice má nové klientske centrum

Okresné stavebné bytové družstvo v Leviciach ide s dobou. Zriadilo nové priestory klientskeho centra vyhovujúce nielen požiadavkám modernej spoločnosti, ale aj bezpečnosti.

viac

#

pridané:
20.4.2021

Najčastejšie zisťované nedostatky SMI

NAJČASTEJŠIE ZISTENÉ NEDOSTATKY PRI KONTROLÁCH SLOVENSKÉHO METROLOGICKÉHO INŠPEKTORÁTU.

viac


#

pridané:
20.4.2021

Hlavné okruhy kontroly UNMS

ZÁMER SLOVENSKÉHO METROLOGICKÉHO INŠPEKTORÁTU PRI VYKONÁVANÍ KONTROLNEJ ČINNOSTI.

viac

#

pridané:
20.4.2021

Návrh zákona o výstavbe

Návrh zákona o výstavbe s dôvodovou správou.

viac

#

pridané:
20.4.2021

Návrh zákona o územnom plánovaní

Návrh zákona o územnom plánovaní s dôvodovou správou.

viac

#

pridané:
19.4.2021

Stanovisko MS SR k zverejneniu zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zverejnila svoje stanovisko k zverejneniu zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V.

viac


#

pridané:
19.4.2021

Pravidlá používania respirátora na pracovisku od 19.4.2021

S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia pravidlá používania respirátora zamestnancami pri výkone práce na vnútornom pracovisku.

viac

#

pridané:
19.4.2021

Covid automat od 19.4.2021

Od 19. apríla je celé Slovensko v bordovej farbe, otvoria sa obchody, či služby.

viac

#

pridané:
19.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR - vstup osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
19.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
16.4.2021

Uznesenie vlády SR účinné od 19.4.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
16.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR 15.4.2021 - rúška

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
16.4.2021

Finančná správa spustila saldokonto

Daňovníci budú mať od 15.4. 2021 lepší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Finančná správa pre svojich klientov spustila prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto.

viac

#

pridané:
16.4.2021

Metodický list č. 4/2021 - Odklad vyúčtovania a elektronické hlasovanie vlastníkov v období pandémie

Zákon NR SR z 30. marca 2021 č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 sa dotkol aj činnosti správcu bytového domu v dvoch oblastiach.

viac


#

pridané:
14.4.2021

Súdne pojednávania v čase pandémie

V rámci celého rezortu spravodlivosti boli od marca 2020 prijímané viaceré opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Tie sa týkali aj súdov. Ako sa pandemický rok odrazil na súdnych pojednávaniach spracovalo Analytické centrum MS SR.

viac

#

pridané:
14.4.2021

Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky

Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

viac

#

pridané:
14.4.2021

Od 19. apríla bude celé Slovensko v bordovej farbe

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, od 19. apríla bude celá krajina podľa COVID AUTOMATU v III. stupni varovania, teda bordovej farbe, žiadny okres nebude v IV. stupni varovania. Od budúceho týždňa sa uvoľnia viaceré opatrenia.

viac

#

pridané:
14.4.2021

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov.

viac


#

pridané:
13.4.2021

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na pandemickú OČR

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci vša

viac

#

pridané:
13.4.2021

Finančná správa spúšťa saldokonto

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a vo štvrtok spustí prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti finančnej správy prehľad o stave svojho osobného účtu.

viac

#

pridané:
9.4.2021

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa preto pripravila pre užitočnú pomôcku v podobe prezentácie.

viac

#

pridané:
9.4.2021

Covid automat od 12. apríla 2021

Situácia sa mierne zlepšuje, od 12.apríla budú dva čierne okresy.

viac


#

pridané:
8.4.2021

Vyhláška MH SR o rozpočítavaní

Predkladáme vyhl. MH SR 168/2021 Z. z. o rozpočítavaní, ktorým sa predlžuje lehota na predloženie.

viac

#

pridané:
7.4.2021

Zodpovednosť za konštrukčné vady

Do pozornosti dávame článok uverejnený na webe epravo.sk o zodpovednosti za konštrukčné vady spôsobené zhotoviteľom.

viac

#

pridané:
7.4.2021

Zriadenie individuálneho vykurovania bytu

Do pozornosti dávame článok uverejnený na webe epravo.sk, ktorý sa zaoberá zriadením individuálneho vykurovania bytu v bytovom dome.

viac

#

pridané:
7.4.2021

Rozhodnutie SOI ako druhostupňového orgánu

V prílohe Vám prikladáme tohoročné rozhodnutia SOI ústredného inšpektorátu.

viac


#

pridané:
6.4.2021

Ozveny školenia energetikov 2021

Pripomeňte si informácie zo školenia energetikov 2021 na tému „Proces hromadného odplombovania a rekonštrukcie stúpačkových vedení“.

viac

#

pridané:
6.4.2021

V IV. stupni varovania je od 5. apríla 10 okresov

Podľa COVID AUTOMATU na úrovni regiónov je od 5. apríla 10 okresov v IV. stupni varovania (čiernom), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov.

viac

#

pridané:
31.3.2021

PRAJEME VESELÚ VEĽKÚ NOC!

Želáme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a srdcia naplnené láskou a porozumením.

viac

#

pridané:
31.3.2021

Finančná správa: Odklad daňového priznania

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom budú môcť všetky daňové subjekty, teda aj povinne elektronicky komunikujúci klienti. Túto zmenu schválil v utorok parlament.

viac


#

pridané:
31.3.2021

Covid mapa od 5. apríla

Podľa COVID AUTOMATU na úrovni regiónov bude od 5. apríla 10 okresov v IV. stupni varovania (čiernom), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov.

viac

#

pridané:
31.3.2021

Odklad vyúčtovania a elektronické hlasovanie počas pandémie

115 ZÁKON z 30. marca2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivejľudskejchorobyCOVID-19v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
29.3.2021

Smútočné oznámenie

Odišiel predseda SBD Topoľčany pán Tibor Fodor...

viac

#

pridané:
29.3.2021

Veľkonočné desatoro konzília odborníkov

Odborníci nabádajú dodržiavať opatrenia aj cez Veľkonočné sviatky.

viac


#

pridané:
25.3.2021

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

viac

#

pridané:
25.3.2021

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 25. marca

Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti opatrenia.

viac

#

pridané:
24.3.2021

Vyhlášky RUVZ pre okresy Svidník, Stropkov, mesto Veľký Krtíš

VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre okresy Svidník a Stropkov, pre mesto Veľký Krtíš, pre obce Šumiac, Pribylina.

viac

#

pridané:
24.3.2021

Covid automat od 29. marca

Od 29. marca bude 14 okresov v IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.

viac


#

pridané:
24.3.2021

Pravidlá vstupu na pracovisko od 20. marca

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upravil aktuálne pravidlá vzťahujúce sa na vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v období predĺženého núdzového stavu.

viac

#

pridané:
23.3.2021

MS SR: Bilancia po roku pod novým vedením

Reformy v justícii od nástupu nového vedenia v rezorte spravodlivosti.

viac

#

pridané:
23.3.2021

Od 22. marca je 20 čiernych okresov

Celé Slovensko je aj od 22. marca v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 20 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 55 okresov.

viac

#

pridané:
22.3.2021

Posun termínu predloženia správy o činnosti správcu a vyúčtovania ako aj hlasovanie vlastníkov?

Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh (momentálne je už v NR SR), ktorý rieši posun termínov ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020.

viac


#

pridané:
22.3.2021

Blíži sa posledný termín na zaplatenie cestnej dane

Na podanie ako aj zaplatenie dane z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú daňovníkom už iba dva týždne. Tohtoročný termín sa predĺžil a posunul z konca januára na 31. marec 2021.

viac

#

pridané:
22.3.2021

Vyhlášky ÚVZ SR a vyhlášky RUVZ pre mestá a okresy

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre okresy Galanta, Čadca, Kysucké Nové Mesto a mestá Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec.

viac

#

pridané:
22.3.2021

COVID automat - pravidlá a výnimky účinné od 22. marca

Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 22. marca 2021 + výnimky zo zákazu vychádzania.

viac

#

pridané:
19.3.2021

Digitálny covid automat

Ministerstvo informatizácie v piatok spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nemu získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň.

viac


#

pridané:
19.3.2021

Vyhlášky RÚVZ pre mestá a okresy

VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre mesto Martin, pre okres Galanta, pre obec Turňa nad Bodvou a Sady nad Torysou, okres Rožňava, pre mesto Nitra, VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasuje areál Langáčske skaly.

viac

#

pridané:
19.3.2021

Tvrdenie Európskej agentúry pre lieky

Európska agentúra pre lieky (EMA) dnes uviedla, že vakcína od britsko-švédskej firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Zdôraznila, že výhody prevažujú nad rizikami.

viac

#

pridané:
18.3.2021

Odklad daňového priznania

Odklad daňového priznania bude jednoduchší. Po novom budú môcť klienti požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom.

viac

#

pridané:
18.3.2021

Uznesenie vlády - predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

viac


#

pridané:
18.3.2021

Covid mapa - uznesenie vlády

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 156 zo 17. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
17.3.2021

Sociálna poisťovňa - všeobecný vymeriavací základ

Výška všeobecného vymeriavaceho základu za rok 2020 je 13 596 eur.

viac

#

pridané:
17.3.2021

Covid automat od 22. marca

Od 22. marca bude v IV. stupni 20 okresov.

viac

#

pridané:
17.3.2021

Covid -19: Čakáreň na očkovanie

Ministerstvo zdravotníctva SR zjednodušuje systém prihlasovania na očkovanie. Zavádza tzv. čakáreň.

viac


#

pridané:
17.3.2021

Novela daňového poriadku

Ministerstvo financií SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku.

viac

#

pridané:
15.3.2021

Opatrenia týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov od 15.3.

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov.

viac

#

pridané:
15.3.2021

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR

PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie.

viac

#

pridané:
12.3.2021

Vyhláška ÚVZ SR, vyhlášky RÚVZ SR

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest, Vyhlášky regionálnych úradov VZ SR pre obec Husiná, pre mesto Tisovec, pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava,

viac


#

pridané:
12.3.2021

Pozor na podvodný email

Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email. Ponúkajú im vrátenie sumy vo výške 136,99 eura, ak vyplnia priložený formulár. Finančná správa takéto maily neodosiela...

viac

#

pridané:
10.3.2021

COVID automat od 15. marca

Celé Slovensko bude aj naďalej od 15. marca v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 35 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 41 okresov.

viac

#

pridané:
10.3.2021

Plánované termíny na očkovanie

V najbližších týždňoch ministerstvo zdravotníctva pripravuje otvorenie viac ako štvrť milióna nových termínov na očkovanie. Po spustení nového registračného formulára by do 7. apríla malo pribudnúť približne 140-tisíc termínov pre seniorov.

viac

#

pridané:
9.3.2021

Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba

ÚVZ SR pripravil súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení.

viac


#

pridané:
9.3.2021

Plán obnovy putuje do pripomienkového konania

Ministerstvo financií SR predkladá Plán obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania. K jednotlivým reformám a investíciám budú môcť vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty vrátane verejnosti.

viac

#

pridané:
8.3.2021

Pandemické ošetrovné od 8. marca 2021

Sociálna poisťovňa oznamuje, že od 8. marca 2021 sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení.

viac

#

pridané:
8.3.2021

Opatrenia týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021. Obmedzenie sa nevzťahuje na tieto situácie súvisiace s výkonom zamestnania fyzickej osoby so založeným pracovnoprávnym vzťahom alebo s uchádzaním sa o zamestnanie: Viď príloha.

viac

#

pridané:
8.3.2021

Kto nesie náklady za respirátory?

V súvislosti s novými opatreniami týkajúcimi sa povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom sa na orgány inšpekcie práce obracajú zamestnanci a zamestnávatelia s otázkou, či je zamestnávateľ povinný zabezpečiť respirátory.

viac


#

pridané:
8.3.2021

Očkujú sa už ďalšie skupiny ľudí

Ministerstvo zdravotníctva otvára očkovacie kapacity priebežne, podľa doručených dodávok vakcín od výrobcov a dostupných kapacít očkovacích centier.

viac

#

pridané:
8.3.2021

Vyhlášky RÚVZ + Oznámenie Štatistického úradu

Vyhlášky regionálnych úradov VZ pre okresy Trebišov, Rožňava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou + Oznámenie Štatistického úradu SR.

viac

#

pridané:
5.3.2021

Vyhlášky RÚVZ pre obec Môlča, okresy Rimavská sobota, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

Vyhlášky Regionálnych úradov VZ pre obec Môlča a okresy Rimavská sobota, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou.

viac

#

pridané:
5.3.2021

Informácia k textilným rúškam a respirátorom

Informácia pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k textilným rúškam a filtračným polmaskám - respirátorom.

viac


#

pridané:
5.3.2021

Metodický list č. 3/2021 - NOVELA Zákonníka práce

Dňa 04.02.2021 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, na základe ktorej dochádza k zmenám najmä v oblasti domáckej práce a telepráce, vzťahov medzi zamestnávateľom a odbormi a stravovania zamestnancov.

viac

#

pridané:
4.3.2021

Vyhlášky ÚVZ SR 3. marca 2021

Vyhlášky ÚVZ SR - izolácia osôb pozitívnych na COVID-19, karanténa, obmedzenie prevádzok, hromadných podujatí, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
4.3.2021

Vláda prijala nové opatrenia proti COVID-19

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

viac

#

pridané:
3.3.2021

Opatrenia v rámci núdzového stavu a potvrdenie zamestnávateľa

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní práce na pracovisku.

viac


#

pridané:
3.3.2021

Od 8. marca nové rozdelenie okresov Covid-19

Celé Slovensko zostáva aj od 8. marca v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 30 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 46 okresov.

viac

#

pridané:
2.3.2021

Otázky a odpovede z metrológie

Existuje povinnosť mať v byte namontované vodomery s diaľkovým odpočtom? Ako sa počíta čas platnosti overenia určeného meradla? Aký je rozdiel medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami? Atď.

viac

#

pridané:
2.3.2021

Novela katastrálneho zákona

Vzhľadom na relatívne početné novelizácie v súčasnosti platného katastrálneho zákona bola z legislatívno-technického a vecného hľadiska narušená vnútorná konzistentnosť tohto právneho predpisu.

viac

#

pridané:
2.3.2021

Nové energetické štítky

Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a v ostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných zariadení.

viac


#

pridané:
2.3.2021

Nové opatrenia proti COVID-19

Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

viac

#

pridané:
1.3.2021

Uznesenie vlády SR účinné od 3.3.2021

Obmedzenie slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021.

viac

#

pridané:
1.3.2021

Vyhlášky RÚVZ pre Pezinok, okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

VYHLÁŠKA RÚVZ pre mesto Pezinok
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre a pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

viac

#

pridané:
1.3.2021

Usmernenie UNMS SR

UNMS SR vydáva ustanovenie v oblasti metrológie.

viac


#

pridané:
1.3.2021

Dvadsať čiernych okresov

Pre celé Slovensko aj od 1. marca platí štvrtý stupeň varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 20 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 53 okresov.

viac

#

pridané:
26.2.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ pre obce a okresy

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre obce Poša, Čaklov, okresy Banská Bystrica, Brezno, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

viac

#

pridané:
25.2.2021

Zamestnávatelia a SZČO

Máte novú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021.

viac

#

pridané:
25.2.2021

Odpustenie sankcií za neplnenie daňových povinností

Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

viac


#

pridané:
25.2.2021

Prístup spotrebiteľov k spravodlivosti sa má zlepšiť

Právnou úpravou, ktorú dnes na návrh ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej schválila vláda, sa zefektívnia pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok.

viac

#

pridané:
25.2.2021

Pomoc s nájomným

Rezort hospodárstva pokračuje v poskytovaní rýchlej pomoci s nájomným. Podnikateľom, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie, už schválil 9 127 žiadostí a vyplatil viac ako 13 miliónov eur.

viac

#

pridané:
25.2.2021

Aký je inkubačný čas COVID-19?

Pri odhadovaní rizika nákazy a pre efektívnu ochranu vašich blízkych je dôležité poznať aspoň jeden z najvýznamnejších parametrov ochorenia COVID-19: inkubačný čas.

viac

#

pridané:
24.2.2021

Priznanie príjmu z predaja nehnuteľností

Takmer 13.000 daňovníkov dostane listy, v ktorých ich finančná správa upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň.

viac


#

pridané:
24.2.2021

Od 1. marca bude podľa COVID AUTOMATu 20 čiernych okresov

Pre celé Slovensko bude aj na budúci týždeň od 1. marca platiť štvrtý stupeň varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 20 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 53 okresov.

viac

#

pridané:
23.2.2021

Po úzkom kontakte s COVID pozitívnym sa izolujte

Ministerstvo zdravotníctva, upozorňuje na častú chybu. V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmich dňoch.

viac

#

pridané:
22.2.2021

Konzultačný proces k e-faktúre

Ministerstvo financií SR zapája verejnosť a začína konzultačný proces k e-faktúre. Predmetom konzultácií budú pripomienky verejných subjektov. Cieľom návrhu je bojovať proti daňovým podvodom, ktoré poškodzujú občanov i podnikateľské prostredie.

viac

#

pridané:
22.2.2021

UNMS uvádza a dopĺňa usmernenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uvádza a dopĺňa usmernenie č. č. UNMS/04697/2020-900/017222/2020.

viac


#

pridané:
22.2.2021

Pravidlá vychádzania podľa COVID automatu účinné od 22. februára

Na Slovensku je po novom 19 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania.

viac

#

pridané:
22.2.2021

Usmernenie o správe registratúry počas home office

Ministerstvo vnútra SR - Správa registratúry je evidovanie, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim a taktiež ich vyraďovanie.

viac

#

pridané:
17.2.2021

Epidemiologická situácia 16.2.2021

Epidemiologická situácia u nás, v zahraničí, v nemocniciach + COVID automat.

viac

#

pridané:
17.2.2021

COVID automat 16.2.2021

Podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania. Podľa aktuálnych údajov k 16.2.2021 sa 19 okresov dostalo do čiernej farby, 50 okresov je bordových.

viac


#

pridané:
17.2.2021

Ako si vybaviť potvrdenia v súčasnej pandemickej situácii

V aktuálnej situácii fungujú pobočky Sociálnej poisťovne podľa tzv. covid semaforu v červenom režime, teda sú pre osobný kontakt zatvorené. Obyvatelia si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky.

viac

#

pridané:
16.2.2021

Vyhlášky regionálnych úradov pre mestá...

VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre obec Poša, pre mestá Zlaté Moravce, Čierna nad Tisou, Bánovce nad Bebravou.

viac

#

pridané:
16.2.2021

Hradenie PCR testov

Od začiatku februára má každý poistenec nárok na maximálne dve PCR vyšetrenia mesačne, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

viac

#

pridané:
16.2.2021

Čo je to „home office“?

Práca formou home office je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce.

viac


#

pridané:
16.2.2021

Aktuálne pravidlá na zastavenie šírenia koronavírusu

Vláda SR schválila pravidlá v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý týždeň v pondelok. Pravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie každého okresu individuálne.

viac

#

pridané:
15.2.2021

COVID automat - pravidlá vychádzania platné od 15. februára

Na Slovensku je po novom 15 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
15.2.2021

Oddnes platí 0 % sadzba DPH na respirátory FFP 2 a FFP 3

Od dnešného dňa je možné uplatňovať 0 % sadzbu DPH na respirátory FFP 2 A FFP 3.

viac

#

pridané:
15.2.2021

Rozdelenie okresov podľa epidemiologickej situácie

Podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania.

viac


#

pridané:
15.2.2021

Taxana Vám oznámi termíny

Klientom finančnej správy (FS) už neujdú žiadne dôležité termíny. Finančná správa vylepšila svoj automatizovaný chatbot Taxana. Po novom automaticky upozorňuje každého klienta, ktorý s ňou niekedy komunikoval, na dôležité termíny.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Zamestnávatelia: Kde nájdete identifikačné číslo právneho vzťahu?

Novela zákona o sociálnom poistení uložila zamestnávateľom povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu – IČPV.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Pravidlá vychádzania platné od 15. februára

Na Slovensku je po novom 15 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Kabinet v stredu 10. februára 2021 schválil v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 15. februára 2021.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Podmienky odkladu platenia dane

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Vychádza tak v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Po novom platia miernejšie podmienky.

viac


#

pridané:
12.2.2021

Informácie ohľadom respirátorov

Odpovedáme na otázky, ktoré si najčastejšie kladiete v súvislosti s respirátormi.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin

Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin majú rodičia škôlkarov a školákov iba pri uzavretí zariadenia.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Vyhláška regionálneho úradu VZ pre Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok.

viac

#

pridané:
12.2.2021

Aktuálne rozdelenie okresov podľa epidemiologickej situácie

Podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania.

viac


#

pridané:
11.2.2021

Povolenie odkladu platenia dane

Úprava podmienok pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

viac

#

pridané:
11.2.2021

Pravidelné kontroly antigénových MOM

Ministerstvo zdravotníctva bude pokračovať v pravidelných kontrolách antigénových MOM.

viac

#

pridané:
11.2.2021

Doklad o prekonaní COVID-19

V zmysle platných opatrení je nutné sa vo viacerých situáciách preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. MZ SR upozorňuje, že kontaktovať všeobecného lekára nie je nutné. Postačuje aj doklad o pozitívnom teste.

viac

#

pridané:
11.2.2021

COVID mapa

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila.

viac


#

pridané:
10.2.2021

MZ SR - Epidemiologická situácia na Slovensku a v zahraničí

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo dokument o aktuálnej epidemiologickej situácii u nás a v zahraničí, o priebehu vakcinácie, o situácii v nemocniciach, o COVID automate.

viac

#

pridané:
10.2.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ pre niektoré mestá

Vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre mestá Dunajská Streda, Komárno, okresy Nitra, Galanta, Banská Bystrica, Brezno, Revúca a obec Poša.

viac

#

pridané:
9.2.2021

Núdzový stav sa na Slovensku predĺžil o ďalších 40 dní

Čo treba vedieť o aktuálnej situácii a opatreniach?

viac

#

pridané:
9.2.2021

Spôsoby vykonania odpočtu meradiel studenej a teplej vody

Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov uznávaných Slovenskou obchodnou inšpekciou.

viac


#

pridané:
9.2.2021

Nové pravidlá, ako postupovať pri testovaní

Ministerstvo zdravotníctva SR ponúka sumár praktických informácií a rád.

viac

#

pridané:
8.2.2021

Od pondelka platí COVID automat

Od pondelka 8. februára platí na Slovensku COVID automat. Vládny kabinet zároveň prijal uznesenie, ktorým sa má od pondelka zásadne zmeniť prístup k riadeniu rôznych protipandemických opatrení.

viac

#

pridané:
8.2.2021

Núdzový stav sa predlžuje

Núdzový stav sa na Slovensku od pondelka 8. februára predlžuje o ďalších 40 dní.

viac

#

pridané:
8.2.2021

ÚVZ SR - prevádzky, hromadné podujatia

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
8.2.2021

Inšpekcia práce dohliadne na dodržiavanie práce z domu

Desiatky inšpektorov práce zo všetkých krajov Slovenska sa od pondelka 8. februára 2021 zapoja do mimoriadnej previerky. Inšpekcie práce sa zamerajú predovšetkým na dohľad nad plnením povinností zamestnávateľov podľa zákona o BOZP.

viac

#

pridané:
8.2.2021

Opatrenia pre zamestnávateľov a zamestnancov v rámci COVID automatu

Od 8. februára 2021 je predĺžený núdzový stav. Menia sa nariadenia k zákazu vychádzania, k potrebe testovania na COVID-19, no zmeny sú aj v opatreniach pre zamestnancov, pre školy či pre osoby v domácej izolácii.

viac

#

pridané:
8.2.2021

Vyhlášky ÚVZ SR a regionálnych úradov VZ pre okres Nitra a obec Môlča

Vyhlášky ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR, k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe, k obmedzeniu prevádzok, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa, vyhlášky reg. úradov VZ pre okres Nitra a obec Môlča.

viac

#

pridané:
5.2.2021

Nová verzia elektronického formulára DMVv20 je zverejnená

Nová verzia elektronického formulára DMVv20 je zverejnená na portáli FS v katalógu elektronických formulárov. Zároveň boli v katalógoch zverejnené podklady: eForm špecifikácia, eForm vzor, XSD schéma, FDF špecifikácia.

viac


#

pridané:
5.2.2021

Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021?

Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné.

viac

#

pridané:
4.2.2021

COVID AUTOMAT

Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19).

viac

#

pridané:
4.2.2021

Formuláre daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sú už dostupné

Finančná správa zverejnila ďalší eFormulár pre daňové priznania. Tentoraz k dani z motorových vozidiel. Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy ako aj v aplikácii eDane. Termín na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel je 31. 3. 2021.

viac

#

pridané:
3.2.2021

Pravidlá zákazu vychádzania

Pravidlá zákazu vychádzania platné od 3. do 7. februára v okresoch s vyššou pozitivitou.

viac


#

pridané:
3.2.2021

Je COVID-19 pracovným úrazom?

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prácou

viac

#

pridané:
3.2.2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu VZ v Liptovskom Mikuláši, v Trnave, v Dunajskej Strede

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre Pribylinu, Trnavu, Hlohovec, Piešťany, Dunajskú Stredu. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k režimu vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

viac

#

pridané:
2.2.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ v Rožňave, Trebišove, Nitre, Trenčíne

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, v Trebišove, v Nitre, v Trenčíne.

viac

#

pridané:
1.2.2021

ÚNMS SR sprístupnil 52 technických noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19 a bezodplatne sprístupnil 52 technických noriem do 31. marca 2021.

viac


#

pridané:
1.2.2021

STN 73 4301 Bytové budovy

Na základe podnetu Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave na revíziu STN 73 4301 Budovy na bývanie zabezpečil ÚNMS SR spracovanie STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá je prijatá do sústavy STN s platnosťou od 1.2.2021.

viac

#

pridané:
1.2.2021

Lepšie podmienky pre uplatnenie daňového bonusu

MF SR zmierňujeme podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa a podáva pomocnú ruku podnikateľom.

viac

#

pridané:
29.1.2021

Aktualizácia usmernení EÚ o úprave pracovísk a ochrane pracovníkov v období pandémie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) ponúka praktickú podporu na prispôsobenie práce novým okolnostiam a prispieva k zastaveniu šírenia ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
29.1.2021

MH SR preverí dotácie na nájom v spolupráci s finančnou správou

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s finančnou správou preverí všetky podnety týkajúce sa vyplatených žiadostí o dotácie na nájomné. Obe inštitúcie sa dohodli na spolupráci pri celom procese kontroly.

viac


#

pridané:
28.1.2021

Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa IČPV neuvádza

Pri prihlasovaní nového zamestnanca zamestnávateľ nie je povinný na Registračnom liste fyzickej osoby uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV).

viac

#

pridané:
28.1.2021

Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie od notára

Po novom už nebude na vydržanie pozemku stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presunie z notárov na súdy. Zmena reaguje na prípady, keď cez inštitút tzv. vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom.

viac

#

pridané:
28.1.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ pre Košice, Vranov nad Topľou, Revúcu, Trebišov

VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre obec Turňa nad Bodvou, so sídlom v Rimavskej Sobote pre okres Revúca, so sídlom vo Vranove nad Topľou pre mesto Hanušovce nad Topľou, so sídlom v Trebišove.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Rozhodnutie košickej SOI - nezvolanie schôdze za rok

Porušenie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky podľa § 7 ods. 1 a § 7 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

viac


#

pridané:
27.1.2021

Rozhodnutie prešovského SOI - správca nemal oprávnenie

Porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Rozhodnutie nitrianskej SOI - doklad o reklamácii

Porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Rozhodnutie nitrianskej SOI - reklamácia

Porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Rozhodnutie trnavskej SOI - neodsúhlasenie vlastníkmi

Porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.

viac


#

pridané:
27.1.2021

Ako nájsť daňových dlžníkov

Finančná správa zverejnila aktualizované zoznamy nedoplatkov na portáli OverSi.gov.sk ako aj informácie o daňových dlžníkoch na svojom portáli. Podnikatelia a občania sa tak jednoduchšie dostanú k týmto informáciám.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ v Košiciach, Vranove nad Topľou, Trenčíne

VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vo Vranove nad Topľou, v Trenčíne.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní - aktualizácia

V zmysle uznesenia vlády zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania v prípade osoby, ktorá spĺňa niektorú z výnimiek.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Ktoré pojednávania sa budú konať do 28. februára 2021

Dňa 19. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa okrem iného novelizoval zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

viac


#

pridané:
27.1.2021

Celoplošný skríning - miera pozitivity

Na Slovensku pri skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 od 18. do 25. januára vykonali 2.588.578 antigénových testov. Z toho 30.566 bolo pozitívnych. Miera pozitivity je tak v rámci Slovenska na úrovni 1,18 percenta.

viac

#

pridané:
27.1.2021

Pravidlá zákazu vychádzania od 27. 1. do 2. 2.

Od 27. januára do 2. februára platia nové pravidlá zákazu vychádzania. Uznávať sa budú negatívne výsledky PCR testov a antigénových testov.

viac

#

pridané:
25.1.2021

Nález ÚS SR k tepelnej energetike

Nález Ústavného súdu SR k tepelnej energetike - 23-2012 Z. z.

viac

#

pridané:
25.1.2021

Vyhláška MS SR o pojednávaniach v núdzovom stave

VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti SR o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní, verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

viac


#

pridané:
25.1.2021

Kritériá určovania poradia očkovania

Aké kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19?

viac

#

pridané:
22.1.2021

Komunikácia so zdravotnou poisťovňou len elektronicky

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť komunikovať so zdravotnou poisťovňou len elektronicky.

viac

#

pridané:
22.1.2021

Vyhláška ÚVZ SR vydaná 21.1.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľ

viac

#

pridané:
21.1.2021

SZBD - Možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní a jeho postup v období od 27.1.2021

Podľa citovaného uznesenia vlády sú zamestnávatelia v období od 27.1.2021 do 7.2.2021 z dôvodu ochrany života a zdravia povinní zakázať vstup zamestnancom, ktorí sa nezúčastnili testovania alebo tým, ktorí sa nepreukážu negatívnym výsledkom testu.

viac


#

pridané:
21.1.2021

Aktuálne možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní

V zmysle uznesenia vlády zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania v prípade osoby, ktorá spĺňa niektorú z výnimiek.

viac

#

pridané:
21.1.2021

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára

Následne zákaz vychádzania potrvá do 7. februára.

viac

#

pridané:
21.1.2021

Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH

V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú.

viac

#

pridané:
21.1.2021

ÚRSO - náklady na teplo sa znížia

Dodávateľom tepla, ktorí požiadali o zmenu ceny tepla k 1. januáru, úrad medziročne znížil priemernú cenu tepla o - 4,2 %, čo pre domácnosti znamená úsporu nákladov na teplo do - 50 €/rok.

viac


#

pridané:
21.1.2021

Vyhlášky regionálnych úradov VZ v Trnave a v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (Trnava, Hlohovec a Piešťany)
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (B. Bystrica, Brezno)

viac

#

pridané:
21.1.2021

Pravidlá pre testovanie vo firmách

Skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 vo firmách bude dobrovoľné, budú sa ho môcť zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci a štát zaplatí za každého otestovaného 3,50 €.

viac

#

pridané:
20.1.2021

Novela zákona o cenách

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí.

viac

#

pridané:
20.1.2021

POZOR! Dôležitý zákon účinný od 19.1.2021

Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákon má č. 9/2021 Z. z. zo dňa 14. januára 2021. Účinnosť tohto zákona nastala dňom jeho uverejnenia t. j. 19.1.2021

viac


#

pridané:
18.1.2021

Zmeny pre platiteľov poistného od 1.1.2021

Poisťovňa Dôvera ohlásila zmeny pre platiteľov poistného platné od 1.1.2021.

viac

#

pridané:
18.1.2021

Dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

Poslanci Národnej rady SR schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od vykonávania dražieb.

viac

#

pridané:
18.1.2021

Vyhláška Regionálneho úradu VZ v Trenčíne

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

viac

#

pridané:
18.1.2021

Uznesenie vlády SR zo dňa 17.1.2021

Uznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky.

viac


#

pridané:
14.1.2021

Zamestnávatelia: Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

viac

#

pridané:
14.1.2021

Faktúra v reálnom čase eliminuje daňové podvody

V budúcnosti vypustiť povinnosť podávania Kontrolného výkazu DPH či snaha eliminovať daňové úniky a znížiť medzeru vo výbere daní. To sú kľúčové ciele pripravovaného zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

viac

#

pridané:
13.1.2021

ÚRSO: Cena vodného a stočného v roku 2021

Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 %, čo predstavuje priemerný medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o cca 55 centov mesačne.

viac

#

pridané:
12.1.2021

Rekodifikácia práva obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu „Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností".

viac


#

pridané:
12.1.2021

Návrh opatrení k obchodnému registru

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra je vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia.

viac

#

pridané:
12.1.2021

Formuláre daňových priznaní sú dostupné už aj pre právnické osoby

Elektronické formuláre daňových priznaní sú dostupné už aj pre právnické osoby. Finančná správa ich dnes zverejnila na svojom portáli. Zároveň zverejnili aj ďalšie formuláre a tlačivá.

viac

#

pridané:
11.1.2021

Stanovisko MZ SR k očkovaniu osôb mimo poradia

Ministerstvo zdravotníctva zásadne odmieta uprednostňovanie osôb mimo oficiálnych zoznamov a priorít očkovacej stratégie.

viac

#

pridané:
11.1.2021

Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“

Výnimky sú možné od apríla 2020, a to na základe záverov Ústredného krízového štábu. Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov.

viac


#

pridané:
11.1.2021

Vyhlášky regionálnych úradov v Banskej Bystrici a v Nitre

VYHLÁŠKA Reg. úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
VYHLÁŠKA Reg. úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

viac

#

pridané:
11.1.2021

MS SR - aktualizované opatrenia pred Covid-19

Ministerstvo spravodlivosti SR prijalo v súvislosti s novými opatreniami proti šíreniu COVID-19 nové odporúčania.

viac

#

pridané:
11.1.2021

Aktuálny režim pracovísk Ministerstva vnútra SR

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ.

viac

#

pridané:
8.1.2021

Upozornenie k formuláru k dani z motorových vozidiel

Nový formulár daňového priznania pre daň z motorových vozidiel zatiaľ nie je zverejnený na portáli finančnej správy.

viac


#

pridané:
8.1.2021

Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021?

V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať tí rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky...

viac

#

pridané:
8.1.2021

Vyhláška ÚVZ SR a Vyhlášky regionálnych úradov VZ v Bratislave a v Nových Zámkoch

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava
VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch

viac

#

pridané:
7.1.2021

Náklady na elektrinu pre slovenské domácnosti idú dole

Náklady na elektrinu pre slovenské domácnosti idú priemerne dole o - 3,8 %, vybraní „kúrenári“ dostávajú odklad.

viac

#

pridané:
7.1.2021

Kurz arbeit - návrh zákona

Slovenská podoba tzv. „kurzarbeit“ pomôže zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha „prvá pomoc“. Nový nástroj pomoci navrhuje rezort spustiť od začiatku budúceho roka.

viac


#

pridané:
7.1.2021

Aké údaje už zamestnávateľ nemusí nahlasovať?

Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

viac

#

pridané:
7.1.2021

Uznesenie vlády účinné od 7. 1. 2021

UZNESENIE VLÁDY SR č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
5.1.2021

SIEA pracuje v obmedzenom režime

V súvislosti s aktuálnym núdzovým stavom sú všetky pracoviská Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pre verejnosť uzatvorené. Naďalej však vybavujú požiadavky klientov elektronicky a dokumenty doručené poštou.

viac

#

pridané:
5.1.2021

Informácie k mimoriadnej udalosti, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident

V nadväznosti na mimoriadnu udalosť, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident Milan Lučanský, bola z iniciatívy ministerstva spravodlivosti zriadená kontrolná komisia v záujme získania a vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

viac


#

pridané:
5.1.2021

Aktuálny režim pracovísk MV SR

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev PZ.

viac

#

pridané:
4.1.2021

ÚRSO - upravenie tarify, zlacnenie elektriny

ÚRSO upravil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a potvrdzuje zlacnenie elektriny pre domácnosti na rok 2021.

viac

#

pridané:
4.1.2021

Prvé formuláre daňových priznaní

Finančná správa zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní.

viac

#

pridané:
4.1.2021

Postup stanovenia vybraných parametrov TPS 2021

Dokument má za účel poskytnúť vysvetlenie pre odbornú verejnosť o postupe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri stanovení trhovej ceny elektriny a očakávanej spotreby elektriny vstupujúcich do výpočtu tarify za prevádzku systému na rok 2021.

viac


#

pridané:
4.1.2021

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac

#

pridané:
4.1.2021

Novela zákona o energetickej efektívnosti

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti bola vyžiadaná transpozíciou z EU.

viac

#

pridané:
2.1.2021

Uznesenie vlády SR k obmedzeniam účinným od 1.1. 2021

UZNESENIE VLÁDY SR z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

viac

#

pridané:
2.1.2021

Usmernenie UVZ SR k odpočtom

ÚVZ SR odporúča odpočty energií na diaľku. Aké sú hygienické zásady v prípade osobnej návštevy?

viac


#

pridané:
2.1.2021

Vyhláška ÚVZ SR a regionálneho úradu v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

viac

#

pridané:
2.1.2021

Vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva z 31.12.2020

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Banskej Bystrici, Brezne, Žiari nad Hronom, Žarnovici, Banskej Štiavnici, Humennom, Medzilaborciach, Snine, Rimavskej Sobote a Revúcej.

viac

#

pridané:
2.1.2021

Núdzový stav bude možné predlžovať

Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada SR.

viac

#

pridané:
2.1.2021

Regulačná politika na ďalšie obdobie

Postup pri príprave regulačnej politiky na ďalšie regulačné obdobie od roku 2023.

viac


#

pridané:
2.1.2021

Národná stratégia očkovania

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR.

viac

#

pridané:
23.12.2020

MF SR predstavuje detaily Plánu obnovy

Ministerstvo financií SR dnes posiela komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti Európskej komisii. Prioritami Plánu obnovy, ktorý Slovensku prinesie dodatočné verejné investície za 5,84 miliardy eur, sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika...

viac

#

pridané:
23.12.2020

Vyhláška ÚVZ SR a regionálnych úradov

Vyhláška týkajúca sa izolácie osôb pozitívne testovaných na COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR v Senici a v Liptovskom Mikuláši.

viac

#

pridané:
23.12.2020

Počet starých exekúcií klesol

Počet starých exekúcií medzi januárom a októbrom 2020 klesol z 2,99mil. na 1,38mil.

viac


#

pridané:
22.12.2020

Vyhlášky ÚVZ SR, čiastka 30

OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020, vyhlášky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR.

viac

#

pridané:
21.12.2020

Zmena v odvodovej povinnosti zamestnávateľa pri 13. a 14. plate

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že s účinnosťou od 1. januára 2021 v prípade 13. a 14. platu neplatí oslobodenie od platenia sociálnych odvodov.

viac

#

pridané:
21.12.2020

Rok 2020 na Ministerstve spravodlivosti SR

Sumár zmien, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2020.

viac

#

pridané:
21.12.2020

Nová doména ÚNMS

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 1.1.2021 bude portál noriem fungovať na novej doméne normy.unms.sk.

viac


#

pridané:
18.12.2020

Vyhláška ÚVZ SR č. 45-2020

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
17.12.2020

Pandemické ošetrovné a prázdniny

Kedy majú nárok na OČR rodičia škôlkarov a školákov?

viac

#

pridané:
17.12.2020

Uznesenie vlády SR zo 16.12. 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

viac

#

pridané:
16.12.2020

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2021

Aké zmeny prináša zdravotné poistenie od nového roka?

viac


#

pridané:
16.12.2020

ÚRSO znižuje ceny za distribúciu plynu

Od 1. januára 2021 sa ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre veľkých priemyselných odberateľov znižujú priemerne o - 3,87 %. Úrad zároveň môže potvrdiť svoje predpoklady - v budúcom roku budú mať lacnejší plyn domácnosti.

viac

#

pridané:
16.12.2020

Posúdenie reklamovanej vady v byte spotrebiteľa

Slovenskej obchodnej inšpekcii bola doručená otázka podnikateľského subjektu, týkajúca sa postupu pri vykonávaní technickej ohliadky, nevyhnutnej pre posudzovanie reklamovanej vady v byte spotrebiteľa.

viac

#

pridané:
15.12.2020

List MV SR k novej právnej úprave legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Nová právna úprava v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

viac

#

pridané:
15.12.2020

Nová povinnosť Sociálnej poisťovne vo vzťahu k zamestnávateľom

Sociálna poisťovňa bude od nového roka zamestnávateľovi elektronicky sprístupňovať niektoré informácie o jeho zamestnancovi.

viac


#

pridané:
15.12.2020

KRÁSNE SVIATKY!

Prajeme Vám, aby vianočné sviatky boli plné lásky, pohody a pokoja a do nového roka veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

viac

#

pridané:
14.12.2020

Pozitívny výsledok testu

Mali ste pozitívny výsledok testu? Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
14.12.2020

Komunikácia so zdravotnou poisťovňou už len elektronicky

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť komunikovať so zdravotnou poisťovňou len elektronicky.

viac

#

pridané:
11.12.2020

Očkovať sa bude po schválení vakcíny

Slovensko sa pripravuje na spustenie vakcinácie proti COVID-19. Čaká sa len na schválenie Európskou agentúrou (EMA). Prvá vakcína by mohla byť registrovaná tesne pred koncom roka 2020.

viac


#

pridané:
11.12.2020

Druhé „kilečko“ MH SR

Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo „Kilečko 2“, balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikania.

viac

#

pridané:
10.12.2020

Upozornenie Sociálnej poisťovne

UPOZORNENIE! Elektronické služby budú nedostupné od 12. 12. do 14. 12. 2020.

viac

#

pridané:
10.12.2020

Aké budú štátne dotácie a úvery zo ŠFRB na rozvoj bývania od nového roka?

Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

viac

#

pridané:
10.12.2020

Poslanci schválili reformné zmeny v justícii

Poslanci včera definitívne schválili návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý na parlamentnej schôdzi predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

viac


#

pridané:
10.12.2020

Koncepcia štátnej politiky v metrológii

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024.

viac

#

pridané:
10.12.2020

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 11. 12. 2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR č. 34/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
9.12.2020

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2021

Od 1. januára 2021 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).

viac

#

pridané:
9.12.2020

Nová dočasná ochrana podnikateľov

Podnikatelia budú pred ekonomickými dopadmi koronakrízy chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

viac


#

pridané:
9.12.2020

Sociálna poisťovňa začne priznávať nový druh dávky – dlhodobé ošetrovné

Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla budúceho roka priznávať a vyplácať nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné.

viac

#

pridané:
9.12.2020

Zmeny v reklamačnom konaní

Mimoriadne opatrenia vlády SR – vplyv na reklamačné lehoty – nové znenie.

viac

#

pridané:
1.12.2020

Usmernenie UNMS 30.11.2020

ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020 v štátnom jazyku.

viac

#

pridané:
30.11.2020

Povinné príspevky do II. piliera sa od januára 2021 zvýšia

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roku na dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2021 zvýšia z tohtoročných 5 % na 5,25 %.

viac


#

pridané:
30.11.2020

Zmeny v zákone o archívoch a registratúrach

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ukladanie utajovaných skutočností a tiež poznatky a požiadavky aplikačnej praxe sú predmetom novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach.

viac

#

pridané:
30.11.2020

Antigénové odberové miesta zriaďujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva

Možnosť dať sa otestovať zadarmo antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v súčasnosti ponúkajú aj viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Takýchto odberových miest (OM) zriadených na RÚVZ je zatiaľ 24.

viac

#

pridané:
27.11.2020

Povinnosť zamestnávateľov uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu

Zamestnávatelia budú mať od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.

viac

#

pridané:
27.11.2020

Dotácie na nájomné - druhá vlna

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné.

viac


#

pridané:
25.11.2020

MDaV SR - Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov

Materiál Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorý je predložený v Medzirezortnom pripomienkovom konaní.

viac

#

pridané:
25.11.2020

Ročné vyúčtovanie

Predkladáme rozsudok NS ČR týkajúci sa náležitostí riadneho vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

viac

#

pridané:
25.11.2020

Vyhláška UVZ SR, ktorá sa týka Vašej činnosti

Od zajtrajšieho dňa je účinná nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pod č. 27/2020, ktorá sa týka aj našej činnosti. K zmenám oproti predchádzajúcemu obdobiu týkajúcej sa našej činnosti však nedochádza.

viac

#

pridané:
24.11.2020

Ministerka spravodlivosti predstavila novú súdnu mapu

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy.

viac


#

pridané:
18.11.2020

Sociálna poisťovňa zverejňuje dlžníkov s dlhom od 5 eur

Sociálna poisťovňa mení minimálnu sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

viac

#

pridané:
18.11.2020

Ďalšie kolo testovania sa uskutoční v 458 mestách a obciach, bude dobrovoľné

Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl v čo najväčšom počte okresov, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 dostať na maximálny počet 500.

viac

#

pridané:
16.11.2020

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 24-2020 - opatrenia od 16. 11. 2020

Vyhláška ÚVZ SR - prevádzky, karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR.

viac

#

pridané:
16.11.2020

URSO Elektrina pre domácnosti 2021 - ceny

Elektrina: ÚRSO pre rok 2021 významne znížil cenu za dodávku pre slovenské domácnosti.

viac


#

pridané:
16.11.2020

Regulačná rada prijala Dodatok k regulačnej politike

Regulačná rada na svojom rokovaní dňa 10. 11. 2020 prijala Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021. Prijatým Dodatkom sa predlžuje aktuálne regulačné obdobie o jeden rok, teda do konca roka 2022.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Stanovisko verejnej ochrankyne práv k preukazovaniu sa certifikátom

Podmienením vstupu do zariadení preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Novely Obchodného zákonníka (OBCHZ) a zákona o obchodnom registri

Cieľom tohto príspevku je poukázanie na zmeny v OBCHZ a v zákone o obchodnom registri, ktoré sa týkajú činnosti bytových družstiev.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Uznesenie vlády o predĺžení núdzového stavu od 15. 11. 2020

Uznesenie vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

viac


#

pridané:
12.11.2020

Obchodný register od 1.10.2020

S účinnosťou od 1. októbra 2020 nastali vo vzťahu k obchodnému registru pre zapisované subjekty zmeny.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Antigénové testovacie miesta

Aktualizovaný zoznam mobilných odberných miest na testovanie antigénovými testami.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Ešte stále môžete darovať 2 %

Zamestnanci môžu darovať svoje dve, respektíve tri percentá, až do 30. novembra.

viac

#

pridané:
12.11.2020

Informácie k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného

Oboznamujeme Vás s webovou stránkou MH SR, ktorá slúži ako sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného.

viac


#

pridané:
11.11.2020

Rozhodnutie NS SR k žalobe prehlasovaného vlastníka

Uverejňujeme uznesenie NS SR týkajúce sa pasívnej vecnej legitimácie pri podanej žalobe prehlasovaným vlastníkom voči rozhodnutiu schôdze vlastníkov pripadne písomným hlasovaním.

viac

#

pridané:
10.11.2020

Reakcia MF SR na otázku o výstavbe novej časti domu

Ministerstvo financií SR nám poskytlo odborné usmernenie k hlasovaniu o výstavbe novej spoločnej časti a nového spoločného zariadenia v dome a vyjadrilo sa aj k výberu dodávateľa prác v dome.

viac

#

pridané:
9.11.2020

Sociálna poisťovňa zverejnila elektronickú Žiadosť o pandemické nemocenské

Elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské. Je určený pre poistencov, ktorí ním v čase pandemickej mimoriadnej situácie priamo požiadajú o priznanie a vyplatenie tejto dávky.

viac

#

pridané:
9.11.2020

Povinnosti zamestnávateľa po druhom testovacom kole

Na koho sa v súčasnosti nevzťahuje zákaz vychádzania a môže chodiť do práce?

viac


#

pridané:
9.11.2020

Informácia UVZ SR, účinné od 9. novembra 2020

Vychádzanie mimo svojich obydlí bude regulované i po ďalšie dni. Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

viac

#

pridané:
9.11.2020

Vestník vlády SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia vydané 6.11.2020.

viac

#

pridané:
6.11.2020

Odpoveď MH SR k odpočtom

Aká je reakcia Ministerstva hospodárstva SR na otázku ohľadom odpočtov pracovníkmi prichádzajúcimi do kontaktu s množstvom ľudí v aktuálnej pandemickej situácii?

viac

#

pridané:
5.11.2020

Rozhodnutia ÚS SR zo dňa
4. 11. 2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 4. novembra 2020 rozhodol.

viac


#

pridané:
5.11.2020

Rozšírenie opatrení

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. 11. 2020

viac

#

pridané:
4.11.2020

Opatrenia MS SR v rámci ochrany pred COVID-19

S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti SR, súdov a v súvislosti s aplikáciou opatrení ÚVZ uvádza MS SR, že sa snaží v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť.

viac

#

pridané:
4.11.2020

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september

Rezort hospodárstva rozširuje obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny. Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, ktorých sa dotkli primárne septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

viac

#

pridané:
4.11.2020

Možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní

Zamestnávatelia sú od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020 povinní zakázať vstup na pracovisko zamestnancom, ktorí nepredložia príslušný doklad.

viac


#

pridané:
3.11.2020

Prechod dlhu na byte pri zmene vlastníka bytu u nás a ako je to v ČR?

SZBD zastával a zastáva názor, že pri zmene vlastníka bytu nadobúdateľ vstupuje do všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy, ktoré mal prevodca bytu.

viac

#

pridané:
3.11.2020

Názor advokáta

Môže požadovať policajt alebo zamestnávateľ doklad o negatívnom teste na COVID-19?

viac

#

pridané:
3.11.2020

Posun termínu na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2019

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa posunul termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2019 na 31.12.2020. Dôvodom je zmena termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019, ktoré mali daňové subjekty povinnosť podať do 2.11.2020.

viac

#

pridané:
3.11.2020

Druhé kolo plošného testovania sa dotkne asi polovice obyvateľstva

Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na zasadnutí v pondelok 2.11.2020.

viac


#

pridané:
2.11.2020

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k preukazovaniu testu - aktualizácia

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania – aktualizácia.

viac

#

pridané:
2.11.2020

O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom

Cieľom nového postupu, ktorý sa týka poistencov, je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie ich žiadosti a aj vyplatenie tzv. „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.

viac

#

pridané:
2.11.2020

Celoplošné testovanie – vznik oznamovacích povinností pre zamestnancov a zamestnávateľov

V zmysle celoplošného testovania na COVID-19 môžu pre zamestnávateľov a zamestnancov vzniknúť povinnosti voči zdravotnej poisťovni.

viac

#

pridané:
2.11.2020

Aktuálne usmernenia

V prílohe Vám predkladáme najdôležitejšia a najnovšie usmernenia:
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - desiata aktualizácia
Uznesenie vlády SR - najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky
Vestník vlády SR

viac


#

pridané:
2.11.2020

Stanovisko PF UK - preukazovanie negatívneho výsledku

Pre Vaše aktuálne využitie Vám predkladáme aktuálne stanovisko Právnickej fakulty UK týkajúce sa preukazovania negatívneho testu zamestnanca zamestnávateľovi s ohľadom na ochranu osobných údajov.

viac

#

pridané:
30.10.2020

Reakcia MS SR na nepresné a nepravdivé vyjadrenia týkajúce sa opatrení

Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na nepresné a nepravdivé vyjadrenia týkajúce sa opatrení vydávaných orgánmi verejnej moci v rámci potláčania ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
30.10.2020

Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN

Pre koho boli zavedené tzv. pandemické nemocenské (pandemická PN) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR)?

viac

#

pridané:
30.10.2020

Opatrenie pre rodiny pred finančnou tiesňou v období pandémie

Vláda SR 28.10.2020 na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku od 1. novembra 2020.

viac


#

pridané:
30.10.2020

Na Sviatok všetkých svätých platí zákaz vychádzania

Od soboty 24. 10. do nedele 1. 11. stále platí na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska. Samozrejme sú stanovené určité výnimky. Návšteva cintorínov však medzi výnimkami nie je, čiže platí, že aj na "dušičky" je potrebné zostať doma.

viac

#

pridané:
30.10.2020

Rozšírenie opatrení v rámci núdzového stavu

Uznesenie vlády SR, ktorými sa rozširujú už prijaté opatrenia v rámci núdzového stavu. Vyhlásené opatrenia sú účinné od 29. 10. 2020.

viac

#

pridané:
30.10.2020

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov - preukazovanie výsledkov testov

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu / certifikátom z plošného testovania.

viac

#

pridané:
30.10.2020

Aktuálne usmernenia ÚVZ SR

Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia)

viac


#

pridané:
30.10.2020

Vestník vlády SR - vyhlášky

Súbor vyhlášok ÚVZ SR účinných od dnešného dňa.

viac

#

pridané:
29.10.2020

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka identifikácie strany sporu a autenticity podania.

viac

#

pridané:
29.10.2020

Postup zamestnávateľa pri nameraní zvýšenej teploty zamestnanca

Aktualizované znenie článku o postupe zamestnávateľa pri nameraní zvýšenej teploty zamestnanca pred vstupom na pracovisko.

viac

#

pridané:
29.10.2020

ESC upozorňuje na internetové podvody v čase pandémie

Európske spotrebiteľské centrum radí, ako sa chrániť pred internetovými podvodmi. Viacerí obchodníci zneužívajú situáciu a v posledných mesiacoch ponúkajú množstvo výrobkov, ktoré by nás údajne mali rôznymi spôsobmi chrániť pred koronavírusom.

viac


#

pridané:
28.10.2020

Vláda predĺžila zákaz vychádzania

Vláda predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Zákaz vychádzania nebude platiť medzi 1. až 5. hodinou, rovnako pre ľudí s negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Nové výnimky zo zákazu budú platiť od 2. novembra.

viac

#

pridané:
28.10.2020

UZNESENIE VLÁDY SR z 28. októbra 2020

Uznesenie týkajúce sa obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v období od 2. - 10. novembra 2020.

viac

#

pridané:
28.10.2020

Z českých médií: Rastie počet podvodov

Postreh kolegov z ČR: V núdzovom stave pribúda počet pokusov o podvod s hlasovaním spoločenstiev vlastníkov mimo zhromaždenia delegátov.

viac

#

pridané:
28.10.2020

Kamery obcí a miest a ich využitie na monitorovanie pred testovacím miestom

Kamery obcí a miest a ich prípadné využitie na monitorovanie hustoty a počtu osôb pred testovacím odberným miestom pri plošnom testovaní – usmernenie.

viac


#

pridané:
28.10.2020

Stanovisko ÚVZ SR k testovaniu antigénovými testami

Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a pilotnému testovaniu obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami.

viac

#

pridané:
28.10.2020

Usmernenie UNMS z dňa 27.10.2020

Dňa 16. 10. 2020 SZBD požiadal UNMS o prijatie podobných opatrení, ako tomu bolo v prvej vlne pandémie. Dnešným usmernením, ktoré Vám v prílohe zasielame UNMS vyhovel našej žiadosti.

viac

#

pridané:
27.10.2020

Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a pilotnému testovaniu

Stanovisko hlavného hygienika SR k pilotnému testovaniu.

viac

#

pridané:
26.10.2020

Usmernenie MS SR v súvislosti so zákazom vychádzania

Na základe uznesenia vlády SR bude od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz nevzťahuje.

viac


#

pridané:
23.10.2020

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov - FAQ

V súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky / UOOU SR / reaguje na najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov.

viac

#

pridané:
23.10.2020

Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov k plošnému testovaniu

Zamýšľané plošné testovanie bude vykonávané nielen zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí, ako jediní z prezentovaných členov testovacích tímov, majú na spracúvanie aj zdravotných údajov testovaných osôb dostatočný právny základ.

viac

#

pridané:
23.10.2020

Čo priniesla novela zákona o BOZP

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 bol zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizovaný.

viac

#

pridané:
23.10.2020

Lockdown - oznámenie pre členské družstvá SZBD

POZOR!
Dňa 22. 10. 2020 prijala vláda SR Uznesenie č. 678/2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu.
Z uvedeného uznesenia vyplýva tzv. čiastočný lockdown na území SR.

viac


#

pridané:
22.10.2020

Poslanci schválili efektívnejšie zaisťovanie majetku

​Poslanci definitívne schválili efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva do druhého čítania.

viac

#

pridané:
21.10.2020

K špecialistom už netreba výmenný lístok

V súvislosti s výrazným zhoršením epidemiologickej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu už nemusia mať poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne výmenný lístok pri návšteve ambulantných špecialistov. Treba sa však vopred objednať.

viac

#

pridané:
21.10.2020

MH Manažment avizuje nižšie ceny tepla pre väčšinu zákazníkov štátnych teplární

Väčšina zákazníkov štátnych teplární sa môže tešiť na nižšie ceny tepla. Uviedol to Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ spoločnosti MH Manažment, ktorá spravuje šesticu najväčších teplárenských podnikov na Slovensku.

viac

#

pridané:
21.10.2020

Po plyne aj elektrina

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví očakáva návrhy a podnety pri tvorbe vzorových obchodných podmienok.

viac


#

pridané:
19.10.2020

Stanovisko ÚVZ SR k plošnému testovaniu

Úrad verejného zdravotníctva SR podporuje myšlienku testovania celej populácie SR.

viac

#

pridané:
15.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR - vyjadrenie SZBD

Konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov uvedenými opatreniami nie sú dotknuté, čo znamená, že sa na ich konania nevzťahuje zákaz konania hromadných podujatí.

viac

#

pridané:
13.10.2020

ALLIANZ - Môj domov

3 balíky poistenia majetku
- 1 voľba.
Vy rozhodnete, ktorý balík je pre vás najvýhodnejší.

viac

#

pridané:
13.10.2020

Predkladacia správa
k uzneseniu vlády

Návrh uznesenia vlády reaguje na zhoršujúci sa stav pandemickej situácie na Slovensku.

viac


#

pridané:
13.10.2020

Zákaz zhromažďovať sa

Uznesenie vlády o zákaze zhromažďovania platné od 13. 10. 2020.

viac

#

pridané:
13.10.2020

ÚRSO uplatňuje pojem
„5. regulačné obdobie“

Úrad na základe potrieb aplikačnej praxe zavádza pre súčasné regulačné obdobie označenie „5. regulačné obdobie“. Tento pojem tak nahradí doteraz používané číselné označenie súčasného regulačného obdobia.

viac

#

pridané:
13.10.2020

ÚRSO očakáva návrhy pri tvorbe vzorových obchodných podmienok

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvára verejnú diskusiu o vzorových obchodných podmienkach pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti.

viac

#

pridané:
13.10.2020

Postup zamestnávateľa pri nameraní zvýšenej teploty zamestnanca pred vstupom na pracovisko

Mnohí zamestnávatelia zaviedli meranie teploty pred vstupom na pracovisko. Na Národný inšpektorát práce sa obracajú so žiadosťou o usmernenie, ako má zamestnávateľ postupovať v prípade, že je zamestnancovi nameraná zvýšená teplota.

viac


#

pridané:
12.10.2020

Ako neprísť o byt...

V relácii RTVS Občan za dverami odzneli prípady týkajúce sa družstevných bytov. Pozrite si reportáže, v ktorých sa rieši vylúčenie z družstva a nárok na družstevný byt po exmanželovi. K problematike sa vyjadril predseda P SZBD Ing. Vojtech Molnár.

viac

#

pridané:
12.10.2020

Rozhodnutie SOI - zmena poistnej zmluvy

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach rozhodla vo veci poistnej zmluvy.

viac

#

pridané:
12.10.2020

Stanovisko MF SR ku schôdzam vlastníkov bytov

Ministerstvo financií SR nám zodpovedalo otázku ohľadom konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

viac

#

pridané:
7.10.2020

Zmluvy uzavreté ŠFRB pri realizácii podpory štátu

Zmluvy uzavreté Štátnym fondom rozvoja bývania pri realizácii podpory štátu v oblasti bytovej politiky nemajú charakter spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

viac


#

pridané:
7.10.2020

ČO PÍŠU INÍ

V ostatnom čase sa v okruhu správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov pertraktovala otázka zmluvnej pokuty zakotvenej v domovom poriadku, ktorú presadzovalo isté občianske združenie.

viac

#

pridané:
6.10.2020

MANUÁL k postupu zvolávania rokovania Zhromaždenia delegátov v čase mimoriadnej situácie

V súvislosti s vývojom situácie šírenia koronavírusu, s vyhlasovaním opatrení a na základe požiadaviek ČD SZBD pre usmernenie vo veci zvolávania ZD predkladáme manuál k postupu zvolávania rokovania Zhromaždenia delegátov.

viac

#

pridané:
6.10.2020

Predbežná informácia o začatí verejnej konzultácie

Úrad na základe legislatívnych zmien, ako aj aplikačnej praxe regulovaných subjektov, pripravuje verejnú konzultáciu k návrhu vzorových obchodných podmienok.

viac

#

pridané:
6.10.2020

Vláda predstavuje Dokument „Moderné a úspešné Slovensko“

Vláda SR zverejnila strategický dokument s názvom "Moderné a úspešné Slovensko."

viac


#

pridané:
6.10.2020

Sociálna poisťovňa zavádza pre pobočky „Covid semafor“

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 5. 10. 2020 zavedie pre verejnosť a pobočky po celom Slovensku režim tzv. Covid semaforu. Znamená to, že pobočky budú pre verejnosť otvorené buď v štandardnom alebo v obmedzenom režime.

viac

#

pridané:
6.10.2020

Súbor opatrení, ktoré sú družstvá povinné dodržiavať

Na základe opatrení ÚVZ SR ku COVID-19 a núdzového stavu v SR si SZBD dovoľuje svojim členom predložiť súbor opatrení a dokumentov, ktoré sú družstvá či už v postavení správcu, zamestnávateľa alebo samotného družstva povinné dodržiavať.

viac

#

pridané:
6.10.2020

Konanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Konanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Zhromaždenia delegátov družstva a členských schôdzí družstva od 1.10.2020.

viac

#

pridané:
2.10.2020

Zmena opatrenia ÚVZ SR - prevádzky

ÚVZ SR opravuje opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
2.10.2020

Vláda schválila novú dočasnú ochranu podnikateľov

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

viac

#

pridané:
2.10.2020

Povinnosti zamestnávateľa – ochrana zamestnancov

Ak je pracovníkovi, ktorý je zamestnaný v pracovnoprávnom či štátnomzamestnaneckom pomere alebo obdobnom pomere nariadená domáca izolácia, zamestnávateľ je povinný pri vstupe do prevádzky alebo na pracovisko požadovať od pracovníka...

viac

#

pridané:
2.10.2020

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb, vrátane organizátorov.

viac

#

pridané:
1.10.2020

Opatrenia ÚVZ SR od 1. októbra - prevádzky

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia.

viac


#

pridané:
1.10.2020

Nariadenie vlády k vyhlásenému núdzovému stavu

Nariadenie vlády SR z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19.

viac

#

pridané:
1.10.2020

Prehľad poskytovaných podpôr zo ŠFRB

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
1.10.2020

Rozhodnutia KI SOI Nitra týkajúce sa správy bytového domu - nevybavenie reklamácie

Porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
1.10.2020

Rozhodnutia KI SOI Bratislava týkajúce sa správy bytových domov

Porušenie povinnosti predávajúcim zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.

viac


#

pridané:
30.9.2020

Opatrenie ÚVZ SR - Nosenie rúšok od 1.10.2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
30.9.2020

Daňové priznanie za rok 2019 a zaplatenie dane

Dokedy treba podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

viac

#

pridané:
29.9.2020

Platobný systém e-Kolok

Od 1.10. sa Obchodný vestník zapája do centrálneho systému evidencie poplatkov – Platobný systém e-Kolok.

viac

#

pridané:
29.9.2020

Rezorty dopravy a životného prostredia chcú zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov

Rezorty životného prostredia a dopravy chcú zabrániť, aby pri zatepľovaní budov chránené vtáky prichádzali o svoje hniezda.

viac


#

pridané:
29.9.2020

Sprísnené opatrenia od 1. októbra

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

viac

#

pridané:
28.9.2020

Kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?

V súvislosti so začiatkom školského roka a s aktuálnou pandemickou situáciou rodičov zaujíma, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR).

viac

#

pridané:
28.9.2020

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní

Prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní, ktoré sa „vypínajú“ v nadväznosti na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19.

viac

#

pridané:
28.9.2020

Odpoveď na pozvánku do diskusného fóra ZLSBD

Predseda Predstavenstva SZBD obdržal od Združenia pre lepšiu správu bytových domov pozvánku do diskusného fóra na V. kongrese Lepšia správa 2020.

Pozrite sa, čo má byť obsahom pripravovaného fóra a aká je reakcia Ing. Molnára.

viac


#

pridané:
28.9.2020

Podklady pre elektronické zasielanie dokumentov správcom

Zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb v oblasti výkonu správy bytových domov, ako aj nepriaznivý stav šírenia koronavírusu COVID-19 si vyžaduje riešiť spôsob elektronického zasielania dokumentov správcom pre vlastníkov bytov a NP.

viac

#

pridané:
28.9.2020

Podpora financovania výstavby nájomných bytov

Aké novinky sa očakávajú pri podpore financovania výstavby nájomných bytov?

viac

#

pridané:
22.9.2020

Informácia zo zasadnutia Regionálnej rady ČD SZBD - Západoslovenský región

Dňa 17.9. 2020 sa v Nitre na základe plánu regionálnych porád pre rok 2020 uskutočnilo zasadnutie Rady členských bytových družstiev Západoslovenského regiónu.

viac

#

pridané:
22.9.2020

Platba poistného cez mobilnú aplikáciu

Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravuje pre svojich poistencov možnosť zaplatiť poistné aj v mobilnej aplikácii.

viac


#

pridané:
22.9.2020

ÚRSO predkladá Dodatok k regulačnej politike na verejné pripomienkovanie

Komisia na prípravu regulačnej politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 18.9.2020 pripravila návrh Dodatku k regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021. Návrh Dodatku zároveň úrad predkladá na verejné pripomienkovanie.

viac

#

pridané:
17.9.2020

ÚRSO znižuje ceny plynu

Na základe vývoja cien na medzinárodnom trhu so zemným plynom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dospel k názoru, že trend znižovania cien je potrebné premietnuť aj do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre malé podniky.

viac

#

pridané:
17.9.2020

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo potrebné informácie o koronavíruse, zmeny v opatreniach a metodické usmernenia.

viac

#

pridané:
17.9.2020

Opatrenia ÚVZ SR - hranice od 18.9.2020

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí.

viac


#

pridané:
17.9.2020

Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky od 18.9.2020

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

viac

#

pridané:
16.9.2020

UVZ SR - rúška od 14.9.2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
10.9.2020

UVZ SR - prevádzky, opatrenia od 10.9.2020

S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia.

viac

#

pridané:
7.9.2020

Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ohľadom merania teploty

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

viac


#

pridané:
7.9.2020

MS SR - Aktualizovaný prehľad opatrení

V súvislosti s opatreniami ku COVID-19 vydanými ÚVZ Ministerstvo spravodlivosti informuje o aktualizovaných opatreniach proti šíreniu koronavírusu platných pre súdy, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ako aj pre samotné ministerstvo.

viac

#

pridané:
7.9.2020

Úrad pre normalizáciu a metrológiu pripravuje nový zákon

Nový zákon o metrológii či skrátenie času prekladu noriem sú ciele nového vedenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR.

viac

#

pridané:
7.9.2020

ÚVZ SR - opatrenia na lokálnej úrovni

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni.

viac

#

pridané:
3.9.2020

Zoznam lekární, kde si môžete aktivovať mobilnú aplikáciu

Vyhľadajte si najbližšiu lekáreň, kde si môžete aktivovať mobilnú aplikáciu VšZP a mať tak prehľad o svojom zdraví.

viac


#

pridané:
2.9.2020

Usmernenie k ochrane obchodného tajomstva

Dôležité usmernenie k ochrane obchodného tajomstva pri predkladaní cenových návrhov.

viac

#

pridané:
2.9.2020

Práva dotknutých osôb

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV.

viac

#

pridané:
2.9.2020

Sociálna poisťovňa odporúča

Kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?

viac

#

pridané:
2.9.2020

ÚVZ SR - Opatrenia pre zamestnávateľov

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR určené pre zamestnávateľov.

viac


#

pridané:
2.9.2020

ÚVZ SR - rizikové krajiny a domáca izolácia

Po príchode z ktorej krajiny je nutné dať sa otestovať na COVID-19?

viac

#

pridané:
2.9.2020

Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky

S účinnosťou od 01. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia.

viac

#

pridané:
2.9.2020

UVZ SR - ZMENY
OD 1. SEPTEMBRA

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal aktualizované opatrenia platné od 1. 9. 2020.

viac

#

pridané:
27.8.2020

Vláda schválila efektívnejšie zaisťovanie majetku

Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

viac


#

pridané:
27.8.2020

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmeny opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 platné od 1. septembra 2020.

viac

#

pridané:
27.8.2020

Minimálna mzda stúpne na 623 eur

Vláda schválila navýšenie minimálnej mzdy na 623 eur, čo predstavuje 57 % priemernej mzdy v roku 2019.

viac

#

pridané:
25.8.2020

Získať dotáciu na nájomné môžu už aj podniky v ťažkostiach

Ministerstvo hospodárstva SR rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu získať dotáciu na nájomné. Ide o podniky, ktoré boli schémou definované ako podniky v ťažkostiach.

viac

#

pridané:
25.8.2020

Neprípustnosť exekúcie členského podielu v bytovom družstve

Členský podiel v bytovom družstve je totiž súbor majetkových a nemajetkových práv a povinností člena družstva.

viac


#

pridané:
19.8.2020

Pracovné rokovanie predsedu P SZBD Ing. Vojtecha Molnára s Ministerstvom financií SR

Pracovné rokovanie predsedu Predstavenstva SZBD Ing. Molnára so zástupcami Ministerstva financií SR k novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

viac

#

pridané:
19.8.2020

Okamih doručenia sťažnosti súdu elektronicky vo forme bežného e-mailu

Pokiaľ ide o okamih doručenia elektronického podania súdu, tak... „pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu...“

viac

#

pridané:
19.8.2020

Nárok na paušálnu náhradu trov zastavenej starej exekúcie

Ústavný súd, vychádzajúc zo znenia právnej úpravy zákona č. 233/2019 Z. z., konštatuje, že nárok na paušálnu náhradu vzniká ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky.

viac

#

pridané:
18.8.2020

Firmám s digitalizáciou môžu pomôcť nové centrá

Na Slovensku by mohli vzniknúť centrá digitálnych inovácií, ktorých hlavnou úlohou bude pomoc s digitálnou transformáciou malých a stredných firiem, spoločností so strednou kapitalizáciou, ale aj verejného sektora.

viac


#

pridané:
18.8.2020

Hlasovanie manželov na schôdzi vlastníkov/písomné hlasovanie

V praxi pri hlasovaniach dochádza k takým situáciám ako aj k názorom, že vykonávať hlasovacie právo vlastníka bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov môžu len obaja manželia spoločne, niektorým stačí, že hlasuje len jeden z nich.

viac

#

pridané:
17.8.2020

Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

Cieľom Pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva a verejného života.

viac

#

pridané:
13.8.2020

Rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Jedným z vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad vypracovanie politiky BOZP.

viac

#

pridané:
13.8.2020

Zber kuchynského odpadu bude od budúceho roka povinný

Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení.

viac


#

pridané:
12.8.2020

Benefity pre klientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa prináša program benefitov. Nový produkt s názvom Peňaženka zdravia bude dostupný od 1. januára 2021 tak pre verných, ako aj všetkých nových poistencov, ktorí požiadajú o zmenu poisťovne do 30. septembra 2020.

viac

#

pridané:
12.8.2020

Príprava Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality... 2021 - 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 - 2024

viac

#

pridané:
12.8.2020

Slovensko má pre druhú vlnu pandémie nový plán

Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života.

viac

#

pridané:
12.8.2020

Zaplatenie dlžnej čiastky pred rozhodovaním členskej schôdze o vylúčení

Rozhodnutie sa zaoberá dôsledkami a právnymi následkami zaplatenia dlžnej čiastky pred rozhodovaním o vylúčení.

viac


#

pridané:
11.8.2020

Posudzovanie náležitostí prílohy pozvánky na členskú schôdzu družstva

Ak má členská schôdza družstva rozhodovať o zmene stanov družstva musí príloha pozvánky na členskú schôdzu obsahovať celé znenie navrhovaných zmien stanov, aby o ňom mohlo byť bez ďalšieho hlasovania.

viac

#

pridané:
11.8.2020

Pokračovanie dočasnej ochrany podnikateľov

Malý konkurz, či neformálna reštrukturalizácia – nové opatrenia zamerané na pomoc podnikateľskému prostrediu. Sú súčasťou predkladaného návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti.

viac

#

pridané:
11.8.2020

Horúčavy na pracovisku

Počas horúčav dochádza na pracoviskách k nevoľnosti, alebo ochoreniam súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť.

viac

#

pridané:
5.8.2020

Upozornenie na povinnosť ukladania účtovných závierok

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie klientov upozorní na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa opäť monitorovala plnenie povinností jednotlivých daňových subjektov.

viac


#

pridané:
5.8.2020

Výklad pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ pri odporovacej žalobe NS SR

Vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa rozumie taká pohľadávka, ktorej splnenie možno vynútiť exekúciou.

viac

#

pridané:
5.8.2020

Dodržiavajte opatrenia odporúčané ÚVZ SR

ÚVZ SR upozorňuje všetkých občanov SR na dodržiavanie opatrení vyvolaných epidemiologickou situáciou.

viac

#

pridané:
5.8.2020

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

Hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM je potrebné zisťovať v čase zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva rozvedených manželov v družstve a nie v čase vyporiadania BSM.

viac

#

pridané:
4.8.2020

Ustanovenie paragrafu 54 a Občianskeho zákonníka

Zvýhodnenie dlžníka zo spotrebiteľskej zmluvy - návrh na ÚS SR
Podľa navrhovateľa súčasné znenie predmetného a napádaného ustanovenia (§ 54a veta prvá) na Ústavnom súde zvýhodňuje dlžníkov zo spotrebiteľských zmlúv.

viac


#

pridané:
4.8.2020

Pripomienkové konanie k novelám zákonov - štátny fond rozvoja bývania a dotácie na rozvoj bývania

Materiály z medzirezortného pripomienkového konania týkajúce sa:
- novela zákona č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
- novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania.

viac

#

pridané:
3.8.2020

Oznámenie štatistického úradu k sčítaniu bytov

Štatistický úrad SR nám oznámil, že obciam sú od 30. 7.2020 distribuované upravené šablóny pre údaje, ktoré majú poskytnúť osoby vykonávajúce správu bytového domu.

viac

#

pridané:
30.7.2020

Ako odlíšiť chrípku od koronavírusu?

Všeobecná zdravotná poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá pomôže odlíšiť príznaky chrípky od nového koronavírusu.

viac

#

pridané:
23.7.2020

SOI má nové vedenie

Ministerstvo chce skoncovať s nezmyselnými pokutami. Od nového šéfa inšpekcie vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík očakáva na jednej strane zachovanie ochrany práv spotrebiteľov, ale zároveň aj zmenu prístupu k podnikateľom.

viac


#

pridané:
22.7.2020

Do pozornosti našim absolventom vysokých škôl

Stanovisko k ústavnej súladnosti navrhovaného spätného posudzovania originality záverečných vysokoškolských prác a spätného vyvodzovania zodpovednosti za zistené porušenie autorských práv záverečnou prácou.

viac

#

pridané:
22.7.2020

„Podnikateľské kilečko“ zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie, bol publikovaný v Zbierke zákonov SR. Doterajšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni však zostávajú v platnosti do konca roka 2020 a nové sa budú uplatňovať až od januára 2021.

viac

#

pridané:
22.7.2020

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

viac

#

pridané:
21.7.2020

Sulíkov zákon

Národná rada SR schválila dňa 9. júla 2020 zákon č. 198/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa celý rad zákonov.

viac


#

pridané:
20.7.2020

Úvaha predsedu SBD Fiľakovo Ing. Štefana Farkaša o zákonnom vecnom bremene

Pohľad a postreh dlhoročného predsedu bytového družstva k zákonnému vecnému bremenu k pozemku, na ktorom je postavený bytový dom.

viac

#

pridané:
17.7.2020

Odborné komisie na pomoc podnikateľom a sociálne odkázaným

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zriaďuje odborné komisie na pomoc podnikateľom a sociálne odkázaným.

viac

#

pridané:
17.7.2020

Pomoc so žiadosťami o dotácie na nájomné

Podnikateľom pomôžu so žiadosťami o dotácie na nájomné pracovníci SBA v klientskych centrách.

viac

#

pridané:
14.7.2020

Súdne poplatky už aj cez slovensko.sk

Súdne poplatky za elektronické podania do obchodného registra bude možné platiť platobnou kartou cez slovensko.sk

viac


#

pridané:
13.7.2020

Výzva na podávanie podnetov a návrhov opatrení MH SR

SZBD ako člen AZZZ SR bol vyzvaný na podávanie podnetov a návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia v budúcnosti. Za tým účelom bola zriadená pri MH SR pracovná skupina.

viac

#

pridané:
13.7.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V záujme zabezpečenia korektného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zo strany povinných osôb, medzi ktoré patria aj správcovia bytových domov, sa SZBD zúčastnil pracovného stretnutia so zástupkyňami ŠÚ SR.

viac

#

pridané:
9.7.2020

Charakter zmluvy o výkone správy

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, čiže napr. zmluva o úvere, zmluva o pripojení, kúpna zmluva, poistná zmluva, zmluva o preprave, zmluva o výkone správy domu a pod.

viac

#

pridané:
8.7.2020

Okresný súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde vecné bremeno k pozemku pod bytovým domom

Ústavnému súdu SR bol dňa 8.6.2020 doručený návrh Okresného súdu Bratislava II na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

viac


#

pridané:
7.7.2020

POĎAKOVANIE

Vážené kolegyne, kolegovia,
týmto sa Vám úprimne a srdečne chceme poďakovať za predloženie pripomienok, návrhov a podnetov k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z., ktoré Ste nám zaslali na základe našej výzvy.

viac

#

pridané:
2.7.2020

Zákon o vlastníctve bytov – predloženie tém do diskusného fóra

Tézy súvisiace s požiadavkou MF SR spracované na základe podnetu ČD SZBD.

viac

#

pridané:
2.7.2020

Zmena v distribúcii a dodávkach elektriny

Od 1.1.2021 nastane zásadná zmena v distribúcii a dodávkach elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

viac

#

pridané:
29.6.2020

VšZP už posiela klientom výsledky ročného zúčtovania za rok 2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa už začala posielať klientom výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019.

viac


#

pridané:
29.6.2020

Ministerstvo hospodárstva SR - Lex Korona

MH SR - Lex Korona - zoznam opatrení schválených vládou SR.

viac

#

pridané:
29.6.2020

Efektívnejšie zaisťovanie majetku, prikrmovanie aj ohýbanie práva

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku. Jeho cieľom je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu.

viac

#

pridané:
29.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky od 1. júla 2020

S účinnosťou od 1. júla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných opatrení.

viac

#

pridané:
22.6.2020

Záujem či právo?

V relácii RTVS Občan za dverami zaostrili na tému umiestnenia zariadení mobilného operátora na streche bytového domu. Na koho strane stojí zákon? Na strane telekomunikácií a verejného záujmu alebo na strane vlastníkov bytov?

viac


#

pridané:
22.6.2020

100 opatrení MH SR k pandémii

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 100 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

viac

#

pridané:
22.6.2020

Opatrenia ÚVZ SR týkajúce prevádzok a hromadných podujatí

S účinnosťou od 20. júna ÚVZ SR vydal ďalšie uvoľňujúce opatrenia.

viac

#

pridané:
18.6.2020

Z 13. platu sa poistné na sociálne poistenie stále platí!

Tento rok sa z 13. platu v júni 2020 platby na sociálne poistenie stále uhrádzajú.

viac

#

pridané:
18.6.2020

DÁVAJTE SI POZOR NA CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV S.R.O.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, ako aj iné osoby, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD).

viac


#

pridané:
18.6.2020

Dotácia na nájomné

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

viac

#

pridané:
17.6.2020

Stanovisko MF SR k problematike dotácií na úhradu nájomného

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k problematike dotácií na úhradu nájomného podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.

viac

#

pridané:
17.6.2020

Stanovisko MF SR k problematike predloženia vyúčtovania podľa zákona o vlastníctve bytov

Mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou mohli nastať okolnosti, ktoré mali vplyv na nesplnenie povinnosti uvedenej v § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov v zákonnom termíne.

viac

#

pridané:
17.6.2020

Nové ustanovenia v zákone o sociálnom poistení

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vo svojej 1. časti dopĺňa.

viac


#

pridané:
17.6.2020

Nové prechodné ustanovenia v Zákonníku práce

Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac

#

pridané:
17.6.2020

Deadline na predloženie Správy o činnosti správcu a vyúčtovania

Ak ste nepredložili správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa bytového domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome, neznamená to, že ste v omeškaní.

viac

#

pridané:
16.6.2020

Kamerové systémy v spoločných častiach bytového domu

Súdny dvor Európskej únie (SDEU) rozhodoval vo veci užívania kamerových systémov v spoločných častiach domu. SDEU vyjasnil, aké podmienky musia byť splnené, aby kamerové systémy boli v spoločných častiach domu legitímne užívané.

viac

#

pridané:
11.6.2020

Údaje o minimálnej mzde a mzdové zvýhodnenie

Pri predikovaných nominálnych mzdách na roky 2020 a 2022 sú vyrátané aj predpokladané mzdové zvýhodnenia, mzdová kompenzáciu a náhrada v rokoch 2022 až 2024.

viac


#

pridané:
10.6.2020

Zákon o dotácii na úhradu nájomného vrátane dôvodových správ

V zmysle tohto zákona družstvo v pozícii prenajímateľa nebytových priestorov podáva žiadosť o dotáciu na nájomné. Predpokladom podania tejto žiadosti je aktívna úloha družstva v tom zmysle, že aj ono musí poskytnúť zľavu na nájomnom.

viac

#

pridané:
10.6.2020

Štát pomôže s nájmami

Majitelia obchodov, reštaurácií a ďalších prevádzok, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, získajú pomoc štátu pri platení nájomného. NR SR schválila novelu zákona, ktorá umožní vyplatiť dotáciu.

viac

#

pridané:
10.6.2020

Ďalšie uvoľňovanie opatrení

Štátna karanténa, rúška, prevádzky.

viac

#

pridané:
10.6.2020

Výzva na predloženie pripomienok k zákonu č. 182/1993 Z. z.

Výzva na predloženie pripomienok, návrhov, námetov a podnetov k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

viac


#

pridané:
4.6.2020

Príručka pre odberateľov plynu a elektriny

URSO vydalo príručku pre spotrebiteľa pre odberateľov elektriny a plynu. Nahliadnite do nej a dozviete sa viac.

viac

#

pridané:
4.6.2020

Ďalšie uvoľňovanie koronaopatrení na súdoch, vo väzenstve aj na ministerstve spravodlivosti

Vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie opatrení v súvislosti s koronavírusom sa súdy vracajú do režimu ako pred koronakrízou.

viac

#

pridané:
3.6.2020

Uvoľňovanie opatrení - prevádzky

Pre ktoré prevádzky a zariadenia platí od 3.6. 2020 uvoľnenie opatrení?

viac

#

pridané:
3.6.2020

Uvoľňovanie opatrení - rúška

Uvoľňovanie opatrení sa týka aj rúšok. Za akých podmienok už ich nemusíme mať nasadené?

viac


#

pridané:
3.6.2020

ÚVZ SR: Ďalšie uvoľňovanie opatrení

Vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu ÚVZ SR pristupuje k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
3.6.2020

SOI - Rozhodnutie

Pokuta uložená SOI správcovi BD za porušenie povinnosti viesť na účte bytového domu a vykonávať z neho úhrady len z prostriedkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov naakumulovaných na tomto účte.

viac

#

pridané:
1.6.2020

Vyjadrenie MF SR k podpisu zmluvy o výkone správy

Odpoveď Ministerstva financií SR na otázky týkajúce sa odmietnutia podpisu zvolenou poverenou osobou a miery využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu.

viac

#

pridané:
1.6.2020

Rozsudky vo veci oprávnenia podnikať v tepelnej energetike

V prílohe sú dva rozsudky, rozsudok KS V TT a potvrdzujúci rozsudok NS SR. Rozsudky sa týkajú totožnej veci, t. j. oprávnenia podnikať v tepelnej energetike.

viac


#

pridané:
1.6.2020

Žiadate o vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby?

Nahliadnite do dokumentov týkajúcich sa usmernenia pre žiadateľov o vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.

viac

#

pridané:
29.5.2020

ÚVZ SR: Zmena činnosti call centier

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR upravujú činnosť telefonických liniek – call centier zriadených v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac

#

pridané:
29.5.2020

Usmernenie ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská sa odporúča primerane uplatňovať preventívne hygienické a protiepidemické zásady.

viac

#

pridané:
28.5.2020

Bytové spoluvlastníctvo v ČR po novelizácii občianskeho zákonníka

V českom občianskom zákonníku dochádza od 1. júla 2020 k zmenám a stávajú sa účinné niektoré ustanovenia týkajúce sa spoluvlastníctva v bytových domoch.

viac


#

pridané:
28.5.2020

Chráňte svoje pracovisko

Aby ste ochránili seba i ostatných, prvoradé je dodržiavanie hygieny zo strany zamestnancov i klientov.

viac

#

pridané:
25.5.2020

Otázky a odpovede k zákonu o COVID 19 - MS SR

Výňatok odpovedí MS SR týkajúcich sa Covidu-19 a v niektorých prípadoch aj správcu bytového domu.

viac

#

pridané:
25.5.2020

Hlasovanie vlastníkov - MS SR

Aké sú možnosti aplikácie ustanovenia § 5 COVID zákona v kontexte hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov a akú formu hlasovania (korešpondenčnú/elektronickú) preferuje?

viac

#

pridané:
21.5.2020

Upozornenie pre vlastníkov bytov ohľadom platieb

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pri uhrádzaní mesačných platieb, uvádzame výňatok zo Stanoviska Ministerstva financií SR k aplikácii zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

viac


#

pridané:
20.5.2020

Upozornenie MDaV SR na dodržiavanie úradných hodín u správcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyzýva správcov bytových domov dodržiavať úradné hodine v súlade so zákonom č. 246/2015 Z. z.

viac

#

pridané:
20.5.2020

Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov (2 % z dane)

Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2018 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vyšší ako 3 320 eur, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia do 16 mesiacov od zverejnenia prehľadu prijímateľov.

viac

#

pridané:
20.5.2020

Opatrenie UVZ SR týkajúce sa hromadných podujatí

Od 20.5.2020 sa už môžu organizovať hromadné podujatia. Sú však limitované počtom ľudí a aj tu platia prísne hygienické opatrenia.

viac

#

pridané:
20.5.2020

ÚVZ SR: Všetky prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Aktualizované o zmeny v opatreniach platné od 20.5.2020 - nosenie rúšok v exteriéri, ďalšie uvoľňovanie činnosti prevádzok obchodov a služieb, organizovanie hromadných podujatí.

viac


#

pridané:
20.5.2020

Ktoré prevádzky zostávajú zatvorené?

Aj napriek zmierňovaniu protiepidemiologických opatrení sú tu stále prevádzky, ktoré sú aj po 20.5.2020 pre verejnosť stále zatvorené.

viac

#

pridané:
20.5.2020

Uvoľňovanie opatrení sa týka aj rúšok

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva SR rozšíril výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
18.5.2020

Usmernenie UNMS

Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

viac

#

pridané:
13.5.2020

Podnikatelia môžu žiadať o dočasnú ochranu

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môžu podnikatelia podať príslušnému súdu prednostne prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú od 12.5.2020 dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

viac


#

pridané:
12.5.2020

Správca bytového domu a jeho postavenie v civilnom sporovom konaní

Zmena právnej úpravy postavenia správcu, účinná od 1. novembra 2018, posilňuje postavenie (oprávnenia) správcu. Vlastníci bytov však nestratili vecnú legitimáciu v sporoch týkajúcich sa správy bytového domu.

viac

#

pridané:
6.5.2020

Odporúčanie SZBD na aplikovanie Opatrenia ÚVZ SR

Na základe vydaných opatrení ÚVZ SR Vám predkladáme opatrenia, ktoré by mal vykonať správca v styku s verejnosťou a vlastníkmi.

viac

#

pridané:
6.5.2020

REKAPITULÁCIA opatrení MF SR počas pandémie koronavírusu

Ministerstvo financií SR pripravilo balík opatrení na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu pre zamestnancov, SZČO, malé a stredné firmy.

viac

#

pridané:
6.5.2020

Pre ktoré prevádzky neplatí opatrenie ÚVZ SR - uzavretie prevádzok?

S účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania sa uzatvárajú nasledovné zariadenia s výnimkou...

viac


#

pridané:
6.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR - hromadné podujatia, bohoslužby

Zákaz zhromažďovania sa od 6. mája nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržiavaní určitých podmienok.

viac

#

pridané:
6.5.2020

Korekcie nepriaznivej polohy miestnosti v rozpočítaní spotrebnej zložky nákladov na vykurovanie

Porovnanie korekcií, ktorými sa zohľadňuje nepriaznivá poloha miestností v bytovom dome.

viac

#

pridané:
6.5.2020

COVID-19: Aktualizované opatrenia pre rezort spravodlivosti

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vydala s účinnosťou od 5.mája 2020 aktualizovaný súbor opatrení.

viac

#

pridané:
5.5.2020

ÚVZ SR pristúpilo k uvoľňovaniu opatrení

Od stredy 06.05.2020 Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu uvoľňovaniu činnosti prevádzok.

viac


#

pridané:
30.4.2020

Čo znamená dočasná ochrana podnikateľov?

Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom, prevádzkujúcim podnik, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v SR a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby COVID-19.

viac

#

pridané:
30.4.2020

Spolupráca so SIEA

Na našej webovej stránke v spolupráci so SIEA mienime uverejňovať dokumenty a materiály týkajúce sa energetickej efektívnosti so zameraním na bytové domy.

viac

#

pridané:
30.4.2020

Návrat na pracovisko – prispôsobenie pracoviska a ochrana zamestnancov

Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ponúka praktický návod pri návrate na pracovisko: príslušnými preventívnymi opatreniami možno dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce.

viac

#

pridané:
30.4.2020

SOI má pre správcov odporúčanie

Aké spôsoby doručenia vyúčtovania uzná pri kontrolách Slovenská obchodná inšpekcia?

viac


#

pridané:
30.4.2020

Stanovisko MF SR k aplikácii zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov počas pandémie

Ministerstvo financií SR vydalo oficiálne vyjadrenie k problematike týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou na území SR.

viac

#

pridané:
30.4.2020

Ako správne na preddavky dane

Blíži sa termín na zaplatenie preddavkov a Ministerstvo financií SR (MF SR) preto prináša daňovníkom nové informácie. Tentoraz sa týkajú platenia preddavkov na daň z príjmu.

viac

#

pridané:
29.4.2020

Písomné hlasovanie počas núdzového stavu

Dovoľuje súčasná situácia, aby sa ľudia stretávali na domových schôdzach a hlasovali? Prinášame Vám stanovisko Ministerstva financií SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorých zástupcovia zodpovedali našu otázku.

viac

#

pridané:
28.4.2020

Informácie pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID–19

Výklad MH SR k 1. a 2. pomoci ekonomických opatrení, ktoré majú zmierniť dopad pandémie na činnosť podnikateľov.

viac


#

pridané:
28.4.2020

Správa o činnosti správcu za predchádzajúci rok a vyúčtovanie

Ako je to so správou o činnosti správcu či vyúčtovaním? S týmito otázkami sa na nás v súčasnosti často obraciate. Prinášame Vám preto naše stanovisko.

viac

#

pridané:
28.4.2020

Bytové družstvo v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu

Na žiadosť o usmernenie v tejto situácii ohľadom volieb do orgánov družstva predkladáme nasledovné informácie.

viac

#

pridané:
27.4.2020

Zákon č. 96/2020 Z. z.

Zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

viac

#

pridané:
27.4.2020

Zákon č. 90/2020 Z. z.

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac


#

pridané:
27.4.2020

Zákon č. 92/2020 Z. z.

Zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

viac

#

pridané:
27.4.2020

MH SR zabezpečilo pomoc s platením účtov za energie

Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo finančný mechanizmus na pomoc s krytím základných prevádzkových nákladov.

viac

#

pridané:
24.4.2020

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov schválená

Kto, odkedy a na ktorých súdoch môže o dočasnú ochranu žiadať?

viac

#

pridané:
22.4.2020

Ktoré prevádzky budú od dnešného dňa otvorené?

Opatrenia sa uvoľňujú. Úrad verejného zdravotníctva SR povolil otvorenie ďalších prevádzok.

viac


#

pridané:
21.4.2020

Odpoveď SOI na naše požiadavky

Slovenská obchodná inšpekcia ubezpečuje správcov o uvážlivom vykonávaní kontrol s individuálnym prístupom.

viac

#

pridané:
20.4.2020

Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty

Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19?

viac

#

pridané:
20.4.2020

Prvá pomoc pre zamestnávateľov

O príspevky na podporu udržania zamestnanosti môžu v rámci projektu sociálnej pomoci žiadať ďalšie skupiny zamestnávateľov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže zamestnávateľom zachovať pracovné miesta.

viac

#

pridané:
20.4.2020

Pristúpi MF SR na odklad vyúčtovania?

Ministerstvo financií SR zareagovalo na náš podnet ohľadom odkladu vyúčtovania a jeho doručenia.

viac


#

pridané:
17.4.2020

Upozorňujeme Vás na aktualizáciu Usmernenia UNMS

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva usmernenie na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území SR. Toto usmernenie nadväzuje na Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020.

viac

#

pridané:
17.4.2020

Ako v skutočnosti funguje polymérová dezinfekcia?

Vyjadrenie Ivana Bezáka (H2O COOL SK s.r.o) k faktom ohľadom polymérovej dezinfekcie.

viac

#

pridané:
16.4.2020

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

Poskytnutie ochrany pred veriteľmi podnikateľom, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa, respektíve sa dostanú do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, je v aktuálnej situácii nutnosťou.

viac

#

pridané:
14.4.2020

Povinnosti správcov voči SIEA

1. Súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti; 2. Bytové domy s vlastným zdrojom tepla (domové kotolne); 3. Celková vlastná spotreba

viac


#

pridané:
14.4.2020

Nariadenie inej práce zo strany zamestnávateľa

Na Národný inšpektorát práce prichádzajú pomerne časté otázky ohľadne možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancom inú prácu v súčasnej mimoriadnej situácii. Ako to teda je? V akých prípadoch môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu?

viac

#

pridané:
14.4.2020

Čo priniesla novela zákona o BOZP súvisiaca s mimoriadnym stavom

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 bol zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizovaný.

viac

#

pridané:
14.4.2020

Zmeny v Zákonníku práce a v ďalších predpisoch účinné od 4. apríla 2020

Tieto zmeny budú platiť nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ale ešte aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

viac