118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

O nás

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojím postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky na presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri správe bytových domov.

HISTÓRIA SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev vznikol na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu dňa 16. decembra 1968 a svoju aktívnu činnosť začal dňom 1. januára 1969.

Predchadzájúca činnosť Československého bytového družstevníctva bola riadená Ústrednou radou družstiev Praha, ktorá až do vzniku Slovenského zväzu bytových družstiev organizačne i odborne riadila bytové družstevníctvo.

Záujmové združenie vzniklo schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi v roku 1992 a prijalo názov Slovenský zväz bytových družstiev.

Sídlom Slovenského zväzu bytových družstiev je Bratislava a je zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb na Obvodnom úrade Bratislava pod registračným číslom 84/92 OVVS.

ORGÁNY SZBD

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev je najvyšším orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Prerokúva a schvaľuje veci, ktoré patria podľa Stanov do jeho kompetencie a pôsobnosti alebo ktoré si na rokovanie alebo schválenie vyhradil.

Predstavenstvo

Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev je štatutárnym orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Riadi činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev a rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú Stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev.

predseda Predstavenstva
Ing. Vojtech MOLNÁR

podpredsedovia Predstavenstva
Ing. Michal PITERKA
Ing. Ján URAM, CSc.
Ing. Koloman KAČINETZ

členovia Predstavenstva
Ing. Jaroslav MATEJKA
Ing. Zdenko DUBEŇ
Ing. Ján ĎURKOVIČ
Ing. Vladimír MESZÁROŠ
Ing. František FECKO
Ing. mult. Jaroslav JARKOVSKÝKontrolná komisia

Kontrolná komisia Slovenského zväzu bytových družstiev je kontrolným orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev, ktorá je oprávnená kontrolovať činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev.

Kontrolná komisia Slovenského zväzu bytových družstiev nie je oprávnená kontrolovať činnosť členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev, s výnimkou kontroly použitia účelových prostriedkov poskytnutých prostredníctvom Slovenského zväzu bytových družstiev.

predseda Kontrolnej komisie
Ing. Pavol HLÁČIK

podpredseda Kontrolnej komisie
JUDr. Ján LENÁRT

členovia Kontrolnej komisie
Ing. Ján GARAI
Ing. Mária HORNOVESKÁ
Kfm. Ing. Jozef BRILLA

Odborné komisie

Na plnenie svojich úloh môže Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev a Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev zriadiť stále alebo dočasné poradné orgány a pracovné komisie, pričom súčasne určí ich postavenie, poslanie a vymedzenie pôsobnosti.

50 rokov Slovenského zväzu bytových družstiev

Na stiahnutie: publikácia - obálka
Na stiahnutie: publikácia - text