118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

Ochrana osobných údajov

1. Úvod

1.1 Za spracúvanie osobných údajov na tomto webovom sídle je zodpovedný:

Slovenský zväz bytových družstiev
Palárikova 16
811 04 Bratislava

szbd@szbd.sk
IČO: 00177342

1.2 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov a používateľov našej stránky.

1.3 Tieto pravidlá platia na našej webovej stránke, kde sme správcami osobných údajov návštevníkov, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

2. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít SZBD, najmä na:
a) prihlasovacie údaje
b) registračný formulár
c) zverejnený názov a kontaktné údaje členského družstva SZBD

3. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

3.1
a) prihlasovacie údaje – meno a priezvisko (názov členského družstva), e-mail
b) registračný formulár – meno a priezvisko, titul, názov členského družstva, funkcia (pozícia)
c) názov a kontaktné údaje členského družstva SZBD - názov členského družstva, e-mail, adresa, telefónne číslo, adresa webovej stránky

3.2 Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našej webovej stránke alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.3 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek formulári či dotazníku. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.4 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.5 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje.

3.6 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

4. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

4.1 Táto časť stanovuje zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

4.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

4.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 5 rokov.

4.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

5. Zmeny

5.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

5.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

5.3 O zmenách týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

6. Vaše práva

6.1 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracovania;
(e) právo namietať proti spracovaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a
(h) právo odobrať súhlas.

6.2 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

6.3 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.