118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

Čo s nami získate?

ČINNOSŤ SLOVENSKÉHO ZVÄZU BYTOVÝCH DRUŽSTIEV

 • zastupuje a podporuje spoločné záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti
 • zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov
 • poskytuje pre členské družstvá odbornú, metodickú, poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť
 • organizuje odborné školenia, semináre a konferencie
 • presadzuje spoločné záujmy členských družstiev v rámci legislatívneho procesu
 • podáva návrhy právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bývania a výkonu správy bytových domov
 • vytvára podmienky na presadzovanie konkurencieschopnosti členských družstiev na trhu
 • spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu, až po schvaľovanie právnych predpisov a zákonov v NR SR
 • vystupuje navonok a je reprezentantom za sektor bytového družstevníctva

VÝHODY ČLENSTVA V SZBD

Členstvo v SZBD neprináša členským družstvám iba zázemie a metodické postupy v širokej oblasti správy bytových domov. Zmyslom existencie SZBD nie je len presadzovanie záujmov svojich členov - správcov bytových domov smerom k dotknutým orgánom štátnej správy. Hlavným prínosom pre členov SZBD je jeho úloha spájania.

SZBD je platformou, na ktorú môžu členovia predkladať požiadavky a riešiť spoločné problémy vo všetkých oblastiach týkajúcich sa bývania. Preto môžu byť otázky a problémy diskutované na stretnutiach organizovaných podľa tematických, či regionálnych princípov.

SZBD využíva svoj potenciál nielen v metodickej oblasti, ale i v čisto ekonomickej. Dlhodobo uzatvára rámcované partnerstvá so spoločnosťami pôsobiacimi v rozhodujúcich oblastiach bývania a členovia tak môžu čerpať benefity, ktoré plynú z uzatvorených zmlúv.Výhody členstva:

 • Silná a stabilná členská základňa
 • Účasť na legislatívnom procese
 • Účasť na legislatívnom procese
 • Imidž a spolupráca s orgánmi štátnej správy
 • Odbornosť zamestnancov
 • Kvalita odborných konferencií, školení a seminárov
 • Partner pre lepšie postavenie členov
 • Spracovanie metodiky k zákonom a právnej platforme
 • Organizovanie školení, seminárov a workshopov
 • Spracovanie odborných stanovísk k požiadavkám členov a právnym predpisom
 • Služby a poradenstvo v cene členského príspevku
 • Školenia a semináre v regiónoch
 • Vytvorené podmienky pre financovanie regionálnych aktivít členov