AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
Aktuality

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z.z.

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z. z.

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 schválená uznesením vlády SR č. 13/2015 V prílohe nájdete dokumenty.

Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie – informácia

Na stránke www.siea.sk (link: http://www.siea.sk/monitorovaci-system/) je uverejnený postup týkajúci sa monitorovacieho systému. V prípade nejasností žiadame obracať sa na túto stránku, na kontakty...

Voľby do orgánov SZBD 2014

Dňa 23.mája 2014 na Zhromaždení delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev boli vykonané voľby do orgánov SZBD na funkčné obdobie 2014-2018. Zloženie orgánov SZBD pre...

Predstavujeme Vám Slovenský zväz bytových družžstiev

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri spráe bytových domov.

Oznamy

Staňte sa členom SZBD

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a...

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@nextra.sk

Kontakty