AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
Aktuality

WORKSHOP štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev Bratislava Vás pozýva na celoslovenský WORKSHOP štatutárnych zástupcov a zamestnancov členských družstiev SZBD v pôsobnosti ktorých je energetika, k...

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z.z.

Žiadosť SZBD o predloženie stanoviska k Vyhláške ÚRSO č. 225/2016 Z. z.

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 schválená uznesením vlády SR č. 13/2015 V prílohe nájdete dokumenty.

Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie – informácia

Na stránke www.siea.sk (link: http://www.siea.sk/monitorovaci-system/) je uverejnený postup týkajúci sa monitorovacieho systému. V prípade nejasností žiadame obracať sa na túto stránku, na kontakty...

Predstavujeme Vám Slovenský zväz bytových družžstiev

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri spráe bytových domov.

Oznamy

Staňte sa členom SZBD

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a...

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty