AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Orgány SZBD

Orgány SZBD

Orgány Slovenského zväzu bytových družstiev

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev je najvyšším orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev. Prerokúva a schvaľuje veci, ktoré patria podľa Stanov do jeho kompetencie a pôsobnosti alebo...

Predstavenstvo

Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev je štatutárnym orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev. Riadi činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev a rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú Stanovami a rozhodnutiami...

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia Slovenského zväzu bytových družstiev je kontrolným orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev, ktorá je oprávnená kontrolovať činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev. Kontrolná komisia Slovenského...

Odborné komisie

Na plnenie svojich úloh môže Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev a Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev zriadiť stále alebo dočasné poradné orgány a pracovné komisie, pričom...